• PDF
  • Ispis
  • E-mail

FBiH: Mikrokreditni sektor u 2016. ostvario dobit od 16,4 miliona KM

Bilansna suma mikrokreditnih organizacija na kraju 2016. iznosila je 440,1 milion KM i za 16,8 miliona KM ili 4% je veća u odnosu na 2015. godinu

Autor: M.P. / Profitiraj.ba
Utorak, 28.03.2017

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiHMikrokreditni sektor u Federaciji BiH ostvario je u 2016. godini pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16.415.000 KM, što je za 106 hiljada KM ili jedan posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
Od ukupno 12 mikrokreditnih organizacija (MKO) u FBiH, jedno mikrokreditno društvo (MKD) ostvarilo je neto dobit u iznosu od 685 hiljada KM (2015: 331 hiljada KM), dok su mikrokreditne fondacije (MKF) ostvarile dobit od 15.730.000 KM (2015: 15.978.000 KM). Od ukupno 11 MKF, njih deset je ostvarilo dobit od 15.770.000 KM, dok je 1 MKF uknjižilo gubitak od 40 hiljada KM, preliminarni su podacii Agencije za bankarstvo FBiH koja nadzire rad i mikrokreditnih organizacija.
Bilansna suma MKO na kraju 2016. godine iznosila je 440,1 milion KM i za 16,8 miliona KM ili 4% je veća u odnosu na 2015. Rast bilansne sume bilježi sedam MKF i jedno MKD, pad su zabilježile 3 MKF, dok je 1 MKF zadržala približno isti nivo bilansne sume u odnosu na posmatrani period.
Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, na kraju 2016. godine iznosili su 377,9 miliona KM i čine 86% ukupne aktive MKO, te su veći za 6% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 374,5 miliona KM i veći su za 6% u odnosu na 2015. godinu.
Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%), stambenih potreba (20%) i uslužnih djelatnosti (19%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.
Mikrokreditni portfolio u 2016. u odnosu na godinu ranije bilježi rast od 6% (22,5 miliona KM). Poboljšanje pokazatelja kvalitete aktivnog portfolija iskazano je smanjenjem stope rezervi za kreditne gubitke sa 0,95%, koliko je iznosila 2015. godine, na 0,89%. Portfolio u riziku preko 30 dana iznosi 1,00% te je smanjen za 0,06 procentnih poena u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupan rezultat sektora po pitanju rizičnosti portfolija nalazi se u okviru propisanog standarda (ispod 5%).
Ukupni kapital MKO na kraju 2016. iznosio je 207,6 miliona KM ili 47% ukupne pasive MKO koji je veći za 14,3 miliona KM ili 7% u odnosu na kraj prethodne godine, od čega je kapital MKF iznosio 204,1 milion KM ili 98,3%, a kapital jednog MKD 3,5 miliona KM ili 1,7%.
Najznačajnije stavke kapitala MKF su višak prihoda nad rashodima u iznosu od 152,6 miliona KM koji čini 75% ukupnog kapitala MKF, zatim donirani kapital koji je iznosio 45,9 miliona KM ili 22% ukupnog kapitala MKF. Osnovni kapital i ostale rezerve MKF iznosile su 5,7 miliona KM, odnosno 3% ukupnog kapitala MKF. Osnovni kapital jednog MKD iznosi 600 hiljada KM, a neraspoređena i dobit tekuće godine 1.016 hiljada KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
U mikrokreditnom sektoru su na kraju 2016. godine bila 1.251 zaposlena, što je više za 51 radnika, ili četiri posto u odnosu na 2015. godinu.

rb-magija-vraca-novac-300x250

amfi udruženje

Statistika

Procredit-stan-300x250

Anketa - mikrokrediti

Imate li povjerenje u MKO?

 

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...