• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Prestruktuiranja rashoda institucija BiH u prvom kvartalu 0,06 posto

Autor: Profitiraj.ba
Petak, 12.05.2017

Vijeće ministara BiH: Saradnja sa NR Kinom u okviru Inicijative ekonomskog pojasa puta svile za 21. vijekVijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenim prestruktuiranjima rashoda institucija Bosne i Hercegovine unutar budžetskih rashoda za period 1. 1. - 31.3.2017. godine, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.
Prema izvještaju, unutar budžetskih rashoda za prva tri mjeseca ove godine prestruktuirano je 0,06 posto ili 650 hiljada KM od ukupno odobrenog budžeta od 950 miliona KM. Deset institucija u ovom periodu prestruktuiralo je rashode uglavnom zbog problema u realizaciji postupaka javnih nabavki. Zbog toga su njihovi tekući izdaci umanjeni za 430.000 KM, a isto toliko su povećani kapitalni izdaci.
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekopnomskih odnosa u vezi sa zaključivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u okviru Inicijative ekonomskog pojasa puta svile za 21. vijek.
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će prijedlog za zaključivanje ovog memoranduma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar Mirko Šarović.
Zaključivanjem ovog memoraduma unapređuju se politički odnosi dvije države, intenziviraju privredne veze i unapređuje razmjena među ljudima.

Tihomir Narić - direktor Regulatornog odbora željeznica BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa o provedenoj proceduri po Javnom oglasu za izbor direktora Regulatornog odbora željeznica BiH i data saglasnost ovom ministarstvu da za direktora imenuje Tihomira Narića na period od četiri godine.
Vijeće ministara imenovalo je Mirsada Buzara za zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima kao najuspješnijeg kandidata u konkursnoj proceduri, a na mandat od 5 godina, počev od 15.5.2017. godine.

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

rb-magija-vraca-novac-300x250

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo