• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Imenovan Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH

Autor: Profitiraj.ba
Petak, 19.05.2017

Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u MostaruVlada Federacije BiH danas je imenovala Ekonomski savjet, čiji je predsjednik doktor nauka Vjekoslav Domjan, a članovi, također doktori nauka, Aziz Šunje, Sead Kreso, Igor Živko, Matej Živković, Goran Miraščić i Adisa Omerbegović - Arapović.
Zadatak Ekonomskog savjeta je da, bez naknade, Vladu FBiH savjetuje u vezi sa ekonomskom politikom, da analizira predložene zakonske i podzakonske akte i njihov mogući uticaj, te da Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizacija ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na ove ciljeve.
Federalna vlada je za članove privremenog Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje, danas imenovala Editu Kalajdžić (predsjednica), Miru Bradaru, Vedada Nezirića, Berinu Ramčić i Josipa Jankovića.
Također su doneseni potrebni akti za raspisivanje i provođenje javnog konkursa za popunu ovih pozicija, te imenovana Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja FBiH u sastavu Hajrudin Hadžimehanović (predsjednik), Irena Suljić, Mirjana Lučić, Elvedina Hodžić i Jasmin Gačević.
Vlada je Mirjanu Vučić i Gorana Miraščića predložila za imenovanje za dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH iz Federacije BiH.
Vlada FBiH donijela je više odluka nakon što je 30.4.2017. godine prestala da radi Fondacija za održiv razvoj (OdRaz). Jednom od odluka je utvrđeno da će novčana sredstva na računima otvorenih kod komercijalnih banaka, namijenjenih za finansiranje operativnih troškova Fondacije, u iznosu od 11.523,40 KM, biti prebačena u Budžet FBiH.
Donesena je i Odluka da arhivu nastalu tokom poslovanja Fondacije preuzima na Federalno ministarstvo finansija.
Također su donesene i odluka o raspodjeli imovine Fondacije, o prijenosu njenih prava i obaveza po osnovu implementacije Projekta SME I i SME II, o usvajanju završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica - PRLZ, o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije, o prijenosu prava i obaveza Fondacije po osnovu sudskih sporova i o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije u periodu od 1.5. do 31.5.2017. godine.

Razvrstavanje javne ceste u kategoriju autocesta A1

Vlada FBiH je donijela Odluku o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1. Razvrstane su dionice Zenica Jug - Lašva - Kakanj - Visoko dužine 81,9 kilometara i Zvirovići - Bijača u dužini od 10 kilometara.
Razvrstavanje ovih dionica u javnu cestu kategorije autocesta sa oznakom A1 je obavljeno u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, upotrebnim dozvolama i odgovarajućim tehničkim propisima prema kojima su one izgrađene.
Za realizaciju ove odluke zaduženo je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, a njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) - Podlugovi - Visoko.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo