FBiH: Mikrokreditni sektor u prvom kvartalu 2018. ostvario dobit od 4,7 miliona KM

Dobit mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH porastao za 311 hiljada KM ili 7 posto u odnosu na prvi kvartal prošle godine

0
2265
Na nivou sektora, godišnja stopa otpisa mikrokredita sa 30.09.2023. iznosi 1,37%

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH u prvom tromjesečju 2018. godine ostvario je dobit od 4,7 miliona KM, što je za 311 hiljada KM ili 7 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Od ukupno 12 mikrokreditnih organizacija (MKO) koje su poslovale u FBiH (od toga 11 mikrokreditnih fondacija – MKF i jedno mikrokreditno društvo – MKD), koje su zapošljavale 1.486 osoba, jedno MKD iskazalo je na kraju prvog kvartala neto dobit od 974 hiljade KM, što je znatno više u odnosu na isti period lani kada je dobit iznosila 38 hiljada KM.
Istovremeno, mikrokreditne fondacije su u prvom kvartalu 2018. iskazale dobit od 3,7 miliona KM, što je manje u odnosu na isti period lani kada je dobit iznosila 4,4 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzire i rad mikrokreditnih organizacija u Federaciji BiH.
Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prvom kvartalu 2018. Iznosili su 22,2 miliona KM i u odnosu na isti period lani veći su za 1,6 miliona KM ili 8%. Najveći dio prihoda odnosi se na prihode od kamata, koji iznose 20,1 milion KM ili 90% ukupnih prihoda i u odnosu na isti period prošle godine veći su za 1,7 miliona KM ili 9%, dok operativni prihodi iznose 2,1 milion KM ili 10% ukupnih prihoda i u odnosu na isti period lani manji su za 0,1 milion KM, odnosno za 3%.
Ukupni rashodi iznose 19,7 miliona KM od kojih se 16,5 miliona KM ili 83,7% odnosi na rashode MKF, a 3,2 miliona KM ili 16,3% na rashode jednog MKD. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni rashodi veći su za 0,9 miliona KM ili 5%.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala iznosila je 531,8 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 422 miliona KM ili 79%, a na MKD 109,8 miliona KM ili 21%. U odnosu na kraj 2017. godine, ukupna aktiva je veća za 4,9 miliona KM ili 1%. Rast aktive u odnosu na kraj prošle godine, bilježi šest MKF i jedno MKD, pad su zabilježile četiri MKF, dok je jedna MKF zadržala približno isti nivo aktive.
Ukupni mikrokrediti iznosili su 419,8 miliona KM i čine 79% ukupne aktive MKO, a veći su za 2% u odnosu na kraj prethodne godine.
Od ukupnog iznosa mikrokredita, 12 miliona KM ili 3% plasirano je pravnim licima, a 407,8 miliona KM ili 97% plasirano je fizičkim licima. U ročnoj strukturi mikrokredita, na kratkoročne kredite, u koje se uključuju i dospjela potraživanja odnosi se 31,9 miliona KM ili 8%, a na dugoročne kredite 387,9 miliona KM ili 92%. Dospjela nenaplaćena potraživanja ukupno iznose 1,3 miliona KM i gotovo u cijelosti se odnose na kredite date fizičkim licima.
Prema granskoj strukturi, najveći iznos od ukupnog iznosa mikrokredita datih pravnim licima, plasiran je za uslužne djelatnosti i trgovinu – uslužne djelatnosti 6,4 miliona KM ili 54%, odnosno trgovina 3,1 milion KM ili 26%. Za proizvodnju dato je 1,6 miliona KM ili 13% od ukupnog iznosa mikrokredita datih pravnim licima, dok je za poljoprivredu dato 0,8 miliona KM ili 6%, a za ostale namjene 0,1 milion KM ili 1%.
Od ukupnih mikrokredita datih fizičkim licima najveće učešće umaju mikrokrediti odobreni za poljoprivredu, koji iznose 142,8 miliona KM ili 34%, podaci su FBA.
Ukupni kapital MKO iznosi 259,1 milion KM ili 49% ukupne pasive i veći je za 4 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj prošle godine. Od toga je kapital MKF iznosio 224,3 miliona KM ili 86,6%, a kapital jednog MKD 34,8 miliona KM ili 13,4%.