Vlada FBiH: Novac od dividende BH Telecoma za izgradnju tunela Hranjen

0
998
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju o provođenju njenih odluka i zaključaka na Skupštini BH Telecoma d.d. Sarajevo.
Vlada je zadužila nadležna upravljačka tijela ovog dioničkog društva da osiguraju da na 53. vanrednoj sjednici Skupštine, kao tačke dnevnog reda, budu uvršteni realizacija zaključka Vlade FBiH o finansiranju infrastrukturnih projekata, kroz dopunu isplate dividende za iznos finansiranja infrastrukturnih projekata, te imenovanje člana Nadzornog odbora, obzirom na istek mandata vršioca dužnosti.
U skladu s ranijim stavom Vlade da se za raspodjelu dobiti za 2017. godinu glasa ‘za’, pod uslovom povećanja iznosa na 38 miliona KM, sredstva po ovom osnovu pripadaju Budžetu FBiH u procentu učešća Vlade Federacije u vlasništvu BH Telecoma (90,0043 posto), što iznosi 34.201.634 KM.
Sredstva koja u Budžet FBiH budu uplaćena po osnovu dodatne dividende, na osnovu ranijeg zaključka Vlade i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, bit će prenesena na poseban namjenski projektni račun, namijenjen za izgradnju cesta i brzih cesta. U skladu sa informacijom usvojenom na sjednici Vlade, od 21.9.2017. godine, sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen.
U danas prihvaćenoj informaciji je navedeno da je Nadzorni odbor BH Telecoma 29.6.2018. donio Odluku o sazivanju 53. (vanredne) Skupštine dioničara. Ova odluka je objavljena 2.7.2018, a Skupština zakazana za 16.7.2018. godine, s četiri tačke dnevnog reda: izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, usvajanje odluka o raspodjeli dobiti i o isplati dividende za 2017. godinu, te glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
Uvidom u predloženi dnevni red, kao i materijale dostavljene Federalnoj vladi, konstatovano je da je neophodno dopuniti dnevni red s najmanje dvije tačke koje se odnose na provođenje odluka Vlade FBiH.
Vlada je, navedeno je u informaciji, na 120. sjednici usvojila informaciju resornog federalnog ministarstva o načinu finansiranja brzih cesta, kojom je kao izvor utvrđena akumulirana dobit privrednih društava sa učešćem kapitala Federacije BiH, a kao izvor za finansiranje brze ceste Sarajevo – Goražde predviđena sredstva iz akumulirane dobiti BH Telecoma. Ova sredstva su predviđena u Budžetu za 2018. godinu, koji je usvojio Parlament FBiH.
S obzirom da su sva privredna društva realizovala zaključak Vlade FBiH o isplati sredstava iz zadržane dobiti, osim BH Telecoma, potrebno je da i ovo društvo na narednu sjednicu Skupštine uvrsti tačku dnevnog reda o isplati dopunske dividende.
Također, Skupština treba da donese donese odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora, jer u narednih 30 dana ističe v.d. mandat članu ovog odbora.

Saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić

Federalna vlada danas je, također, održala i 118. hitnu sjednicu na kojoj je, nakon okončane konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za članicu Nadzornog odbora BH Telecoma, uime državnog kapitala.
Mandat Svetlane Cenić traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju člana Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo.