Agencija donijela smjernice za izradu tarife i cjenovnika autoosiguranja u RS

0
661
AZORS: Donesene Smjernice za izradu tarife i cjenovnika osiguranja od A/O

Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske (AZORS) na današnjoj sjednici donio je Smjernice za izradu tarife i cjenovnika osiguranja od autoodgovornosti (A/O).
U tom dokumentu je navedeno da je prilikom izrade tarife za osiguranje od autoodgovornosti i određivanja premija osiguranja, osiguravajuće društvo dužno da postupa u skladu sa aktuarskim načelima i pravilima struke.
Premije osiguranja moraju da budu utvrđene na dovoljno visokom nivou koji omogućava pokriće svih očekivanih odštetnih zahtjeva i troškova koji nastaju u vezi sa njihovim rješavanjem, troškova poslovanja društva za osiguranje, kao i da obezbijede ciljani profit vlasnicima kapitala.

Prilagođavanje premije putem bonus-malus sistema

Pored zahtjeva profitabilnosti na agregatnom nivou za cijelu grupu osiguranja autoodgovornosti ili na nivou određene vrste vozila (npr. putnička vozila, teretna vozila), premiju osiguranja je potrebno adekvatno odrediti i prema tarifnim ćelijama, odnosno grupama osiguranika koji imaju iste vrijednosti faktora rizika (npr. tarifna ćelija za tarifu sa tri faktora rizika dob osiguranika, snaga motora i starost vozila, u zavisnosti od podjele unutar faktora rizika može biti grupa osiguranika u dobi od 35-45 godina, sa vozilom snage motora 66-84 kw, starosti 0-5 godina.)
Iz AZORS-a navode da osiguravajuća društva mogu da a posteriori prilagode individualne premije osiguranja putem bonus-malus sistema. Uobičajeno je da se skala bonus-malusa podijeli na razrede/klase koje nose određeni procenat smanjenja ili povećanja osnovne (bazne) premije osiguranja. Svrstavanje osiguranika u razrede/klase na bonus-malus skali određeno je brojem štetnih događaja u prethodnom trajanju osiguranja.

Testiranje adekvatnosti tarife

Društvo za osiguranje obavezno je da periodično (minimalno polugodišnje) izračunava i prati pokazatelje koji se odnose na adekvatnost tarife i cjenovnika osiguranja od autoodgovornosti.
Ukoliko se za određenu grupu rizika utvrdi da premija osiguranja nije adekvatna, potrebno je izvršiti analizu i utvrditi uzroke, te preduzeti aktivnosti kojima bi se nivo šteta (ili troškova) doveo u okvire predviđene tarifom, ili izvršiti povećanje premija ukoliko su uzrok subjektivni faktori koji nisu pod kontrolom društva, navedeno je u Smjernicama za izradu tarife i cjenovnika osiguranja od autoodgovornosti.
Prilikom podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti za primjenu tarife premija osiguranja od A/O društvo za osiguranje je obavezno da, uz tarifu premija na koju je pozitivno mišljenje dao ovlašćeni aktuar društva, Agenciji za osiguranje RS dostavi i prateću dokumentaciju koja obuhvata tehničke osnove (uključujući i korištene metode i tehnike) i statističku podlogu, te obrazloženje pretpostavki korištenih za izradu tarifa premija i cjenovnika.
Ove smjernice, navedeno je, danas (9. juli) stupaju na snagu i primjenjuju se od dana sticanja uslova za izradu sopstvenih tarifa premija i cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti.