Alan Bajić novi direktor Aerodroma Sarajevo, Nataša Fazlić v.d. direktor Sarajevoputeva

0
1616
Poziv aviokompanijama za otvaranje baze na sarajevskom aerodromu

Zbog isteka mandata, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za razrješenje dužnosti članova Uprave JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave, na period do 12 mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure i to za Alana Bajića za direktora, Elvedina Begića za izvršnog direktora za promet i usluge u zračnom prometu i Samre Pehilj za izvršnu direktoricu za razvoj aerodroma.
Vlada FBiH dala je i saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave društva zbog isteka mandata i imenovanje Ešefa Džafića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje, do okončanja konkursne procedure, a najduže na 12 mjeseci.
Vlada FBiH dala je saglasnost i za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti: Dobroslav Galić (v.d. predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Zlatan Lovrić (v.d. članovi). Oni su imenovani do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Data je i saglasnost za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Istovremeno je data saglasnost za imenovanje vršioca ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Anela Kljake (v.d. predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Željka Petrovića, Daliborke Marić i Mustafe Abdulahovića (v.d. članovi).
Vlada FBiH je dala saglasnost i Nadzornom odboru Sarajevoputevi za imenovanje Nataše Fazlić za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
Danas je doneseno i Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije BiH, zbog isteka mandata. Imenovani su i vršioci dužnosti članova ovog NO, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Miroslav Ćorić (v.d. predsjednik), Edita Rokša, Kemal Džabija, Saša Grabovac i Azira Lapandić (v.d. članovi).
Vlada FBiH danas je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog za imenovanje Sanina Prašovića i Zinaide Mehmedbegović-Jarebica za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Vlada FBiH donijela je i odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Danas su donesene i odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova ovog nadzornog odbora.