Anketa o upotrebi IKT u domaćinstvima na području RS

0
287
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima biće 18. aprila

Zavod za statistiku RS će od 18. aprila 2022. godine sprovoditi Anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u domaćinstvima na teritoriji Republike Srpske.
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o zastupljenosti IKT, kao što je pristup različitim uređajima (računar, laptop, tablet), pristupu i učestalosti korišćenja interneta, informatičkoj pismenosti stanovništva i slično.
Anketiranje se realizuje na uzorku od 3.000 domaćinstava iz Republike Srpske, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obavljati telefonskim putem.
Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe.
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici, saopćio je Zavod za statistiku RS.