Anketni podaci iz 2017: Stopa nezaposlenosti smanjena na 20,5%

0
3365

Agencija za statistiku BiH objavila je danas preliminarne rezultate Ankete o radnoj snazi iz 2017 godine. Anketa je provedena polovinom aprila 2017. na uzorku od 10.629 domaćinstava, od čega je u Federaciji BiH izabrano 6.196, u Republici Srpskoj 3.376 i u Brčko distriktu 1.057 domaćinstava.
Stopa neodziva bila je 25,4%, odnosno prikupljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 7.925 domaćinstava u BiH, navodi se u saopćenju Agencija za statistiku BiH.
Prema ovim podacima radnu snagu u BiH (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.380.994 osoba. U okviru radne snage bilo je 815.659 zaposlenih i 210.678 nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 32.168 neplaćenih pomažućih članova domaćinstva.
Prema podacima iz Ankete u 2017. godini stopa nezaposlenosti iznosila je 20,5% (18,9% za muškarce i 23,1% za žene), dok je u istom periodu 2016. godine bila 25,4% (22,5% za muškarce i 30% za žene). Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosila je 45,8% (43,1% za muškarce i 51,4% za žene).
Prema podacima iz Ankete u 2017. godini stope aktivnosti i zaposlenosti su iznosile 42,6% i 33,9%, dok su u 2016. godini bile 43,1% i 32,2%. Stope su bile značajno više za muškarce nego za žene. Stope aktivnosti i zaposlenosti za muškarce iznosile su 53,3% i 43,2%, dok su za žene iznosile 32,4% i 24,9%. Stope aktivnosti i zaposlenosti su bile najviše u starosnoj grupi 25 do 49 godina (73,5% i 58,1%).
U 2017. godini u upitnik za anketiranje uveden je novi set pitanja za radnu aktivnost u cilju dobijanja što boljih informacija o radnoj aktivnosti anketiranih osoba. Uvođenje novog seta pitanja u 2017. godini imalo je određeni uticaj na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, odnosno smanjenje stopa aktivnosti i nezaposlenosti, te povećanja stope zaposlenosti u odnosu na isti period 2016. godine. Podaci pokazuju da u BiH manje od polovine radno sposobnog stanovništva (42,6%) čine aktivne osobe, tj. one koje na tržištu rada učestvuju kao zaposlene i nezaposlene osobe.
Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 66,2% osoba ima završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 17%, te osobe sa završenim akademskim obrazovanjem 16,8%. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 73,4% osoba ima završenu srednju školu, slijede
nezaposleni s osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14,6%, te osobe sa završenim akademskim obrazovanjem 11,9%.
Istodobno, podaci iz Ankete pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: među njima je gotovo 53,8% osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 41,5% su osobe sa srednjom školom, a preostalih 4,7% su akademski obrazovane osobe.
Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenju pokazuje da su zaposlenici imali najveće učešće od 75,4%. Učešće samozaposlenih osoba je bilo 20,6%, a neplaćenih pomažućih članova 3,9%. Struktura zaposlenih osoba prema sektoru aktivnosti pokazuje da je najveće učešće u sektoru usluga 51,6%, zatim u sektoru industrije i građevinarstva 29,5% i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 18,9%.
U posmatranom periodu 17,3% nezaposlenih osoba je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, a čak 82,1% nezaposlenih je tražilo posao duže od jedne godine, što je posljedica poslijeratnog stanja i tranzicije ekonomije u našoj zemlji. Učešće u nezaposlenosti kod osoba sa završenom osnovnom školom ili manje je bilo 18,2%, zatim kod osoba sa srednjom školom 22,3%, dok je najniže učešće u nezaposlenosti bilo kod osoba sa završenom visokom školom 15,5%.
Poređenje između registrirane (prema izjašnjenju ispitanika u Anketi o prijavi Zavodima za zapošljavanje) i MOR (anketne) nezaposlenosti pokazuje da postoji značajna razlika između ova dva podatka. Procentualno izraženo, 94,6% od MOR (anketno) nezaposlenih osoba je, također, bilo i registrirano kao nezaposleno. Broj registriranih osoba koje se vode kao nezaposlene osobe u Zavodima za zapošljavanje je veći za 334.075 osoba od MOR nezaposlenih osoba.
Struktura svih registriranih osoba prema definiciji MOR-a je bila slijedeća: 36,6% osoba je bilo anketno nezaposleno, 22,3% osoba je bilo anketno zaposleno, dok je 41,2% osoba bilo anketno neaktivno.
Anketa o radnoj snazi u BiH provedena je u skladu sa preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada (MOR), usvojenim na 13. Međunarodnoj konferenciji statističara rada, i u skladu sa preporukama EUROSTAT-a. Ovo omogućava uporedivost podataka iz Ankete sa drugim zemljama.
Ciljano stanovništvo u Anketi je svo rezidentno stanovništvo, tj. ono koje boravi na teritoriji BiH 12 mjeseci i duže. Istraživanjem je obuhvaćeno samo stanovništvo koje živi u privatnim domaćinstvima, saopćeno je iz Agencija za statistiku BiH.