Austrijanci žele otkupiti i preostalih 2,96% dionica Sparkasse Bank BiH

0
2301
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Austrijska Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft želi u cijelosti preuzeti Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, te je objavila ponudu za preuzimanje i preostalih dionica ove banke sa sjedištem u Sarajevu.
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft ima procentualno 97,04% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava u Sparkasse Bank BiH. Ponuda za preuzimanje se odnosi na preostale dionice, odnosno na 25.573 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa što čini 2.557.300 KM ili procentualno oko 2,96% dioničkog kapitala odnosno glasačkih prava Sparkasse Bank dd BiH.
Inače, ukupni dionički kapital Sparkasse Bank u BiH sastoji se od 864.733 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM što čini 100% dioničkog kapitala Banke.
Austrijska Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft ima u vlasništvu 839.160 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa ciljnog društva u nominalnoj vrijednosti po 100,00 KM što ukupno iznosi 83.916.000 KM dioničkog kapitala Sparkasse Bank BiH.
Austrijski investitor nije odredio minimalni broj dionica koje moraju biti ponuđene da bi ponuda bila obavezujuća, a za svaku pojedinu redovnu (običnu) dionicu nudi iznos od 115,00 KM ili 115% nominalne vrijednosti dionice.
Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate ponudu je 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ove ponude pod propisanim i objavljenim uvjetima. Ponuda za preuzimanje objavljena je danas u dva dnevna lista u BiH i na web stranici Sarajevske berze i traje 28 dana od dana njene objave u dnevnim novinama.