Ažuriranje statističkog Master okvira uzorka u BiH

0
731
Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put od 2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitetstatističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ova aktivnost se realizuje kroz projekat ‘Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak’ uz finansijsku podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.
Svrha ovog projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u narednim istraživanjima riješit će se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. godine u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena rezultirale vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.
Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.
Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.
Predmet ovog projekta, koji se provodi u saradnji sa agencijom Prism Research &Consulting iz Sarajeva, je ažuriranje za prva četiri kvartala. Nakon završetka projekta, ažuriranje će nastaviti tri statističke institucije u BiH.
U prvom kvartalu potrebno je provesti popisivanje/ažuriranje ukupno 696 primarnih jedinica uzorka. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.
Predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana sa početkom terenskog rada za prvi kvartal 17.9.2019. godine.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.