Banke po osnovu ugovora o faktoringu na polugodištu potraživale 13 miliona KM

0
120
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u FBiH krajem juna 2023. iznosili su 374 hiljade KM

Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u Federaciji BiH zaključno sa krajem juna 2023. godine iznosili su 374 hiljade KM (prihodi od kamata, naknada za faktoring i administrativnih naknada) i u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 181 hiljadu KM ili 32,6%.
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,5% se odnosi na faktoring sa pravom regresa.
Faktoring poslovanje u FBiH obavljaju tri komercijalne banke, od kojih su dvije članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
U ugovorima o faktoringu, prema ugovorenom dospijeću, najveće učešće u ukupnom volumenu od 96,8% imaju otkupljena novčana potraživanja ugovorene ročnosti do 60 dana, slijedi učešće od 3,2% ugovorene ročnosti od 61 do 90 dana. U prvom polugodištu lani najveće učešće, također, su imala otkupljena novčana potraživanja ugovorene ročnosti do 60 dana (95,2%) u ukupnom volumenu.
Prema sektorskoj strukturi kupca kod regresnog prava, najveće učešće imaju javna preduzeća, obzirom na vrijednost otkupljenih potraživanja, koja sa krajem juna 2023. iznose 49 miliona KM, što čini 63,1% ukupne vrijednosti faktoring poslova u FBiH. Slijedi učešće privatnih preduzeća i društava sa 28,7 miliona KM ili 36,9% ukupne vrijednosti faktoring poslova u FBiH.
Ukupno isplaćeni avansi dobavljačima (prodavci potraživanja) iznose 76,2 miliona KM. Od ukupnog iznosa isplaćenih avansa, iznos od 76,1 milion KM ili 99,8% se odnosi na faktoring sa pravom regresa, dok se 119 hiljada KM ili 0,2% odnosi na faktoring bez prava regresa.
Po osnovu ugovora o faktoringu krajem juna 2023. godine, banke su potraživale ukupno 13 miliona KM, u cijelosti u domaćem faktoringu, od čega se 99,8% odnosi na faktoring sa pravom regresa, a 0,2% na faktoring bez prava regresa. Struktura navedenog iznosa potraživanja prema ugovorenim dospijećima je sljedeća: sa ugovorenim dospijećem do 60 dana – 88,8%, a od 61 do 90 dana – 11,2%.
Ukupan broj novozaključenih ugovora o faktoringu od strane subjekata koji pružaju usluge faktoringa u FBiH zaključno sa krajem juna 2023. iznosio je 81, a svi ugovori se odnose na domaći faktoring. U odnosu na isti period lani, broj novozaključenih ugovora je manji za 50 ugovora ili 38,2%. Svi novozaključeni ugovori zaključeni su sa pravom regresa, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.
Pružaoci usluga faktoringa u posmatranom periodu nisu obavljali poslove otkupa novčanih potraživanja u inostranom faktoringu, niti poslove srodne faktoringu.
Ukupan otkupljeni nominalni iznos novčanih potraživanja i nominalni iznos isplaćenih kupčevih obaveza prema dobavljačima pružaoca usluga faktoringa u FBiH sa 30.06.2023. godine iznosi 77,7 miliona KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje od 12,5 miliona KM ili 13,9%.