BH Gas mora izvršiti povrat 1,6 miliona dolara avansno uplaćenih mađarskom i srbijanskom transporteru

0
253
Vlada FBiH zadužila čelne ljude Energoinvesta i BH Gasa da poštuju Uredbu o regulaciji gasne privrede

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom.
Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede. Zaduženi su da (u roku od tri dana) zajedno proanaliziraju sadašnje stanje i sačine operativni dogovor kako će raditi u narednom periodu poštujući sve elemente sadržane u Uredbi, tj. Energoinvest kao snabdjevača plina i potpisnika Ugovora o uvozu prirodnog gasa sa Gazprom Export LLC, a BH Gasa kao Operatora transportnog sistema gasa u FBiH.
Nadzorni odbor BH Gasa je zadužen da hitno poduzme aktivnosti i zajedno sa Upravom BH Gasa izvrše povrat avansno uplaćenih sredstava mađarskom i srbijanskom transporteru u iznosu od oko 1,6 miliona dolara.

Odgovor na akt Energoinvesta

Vlada FBiH danas je usvojila tekst odgovora povodom obraćanja Energoinvesta d.d. Sarajevo aktom od 31.3.2021. godine.
Uredbom o organizaciji i regulaciji gasne privrede za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, kaže se u odgovoru Vlade, propisana su prava i dužnosti učesnika u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti operatora sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas i otvaranje tržišta prirodnog gasa.
U odgovoru se navodi da su Uredbom o organizaciji i regulaciji gasne privrede razgraničena djelatnosti učesnika u sektoru gasa, tako da je BH Gas d.o.o. Sarajevo određen za operatora transportnog sistema gasa u FBiH čija je nadležnost da garantuje pouzdanu i kvalitetnu dopremu gasa od ulaza u gasni transportni sistem na području FBiH do primopredajnih mjerno-regulacionih stanica operatora distrubutivnih sistema i krajnjih kupaca.
Nadalje, članom 59. je propisano da su u prelaznom periodu do ispunjenja uslova iz člana 30. za obavljanje poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH određeni privredno Energoinvest i BH Gas, nesporno je da su ova privredna društva spomenuta u kontekstu obavljanja svih poslova vezanih za snabdijevanje gasom potrošača u FBiH, s tim da je snabdjevač gasa Energoinvest kao zatečeni snabdjevač koji je i potpisnik Ugovora s Gaspromom iz 1998. godine, dok je BH Gas operator transportnog sistema gasa u FBiH.