BiH: Čak 126 hiljada nezaposlenih ili 56,8% posao traži dvije i više godina

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 60,6% pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina

0
1240
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Prema statističkim podacima iz Ankete o radnoj snazi* u 2020. godini, u Bosni i Hercegovini je aktivnog stanovništva bilo 1 milijarda i 394 miliona osoba od kojih je 1 milijarda i 173 miliona (84,1%) zaposlenih i 221 hiljada (15,9%) nezaposlenih osoba.
U istom periodu, u BiH je neaktivnog stanovništva bilo 1 milijarda i 532 miliona osoba.
U 2020. godini stopa aktivnosti je bila 47,7%, stopa zaposlenosti 40,1%, stopa nezaposlenosti 15,9% i stopa neaktivnosti 52,3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2020. godini od ukupnog broja aktivnog stanovništva 842 hiljade (60,4%) osoba su muškarci, a 552 hiljade (39,6%) osoba su žene.
U ukupnom broju neaktivnih osoba 580 hiljada (37,9%) su muškarci, a 952 hiljade (62,1%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 723 hiljade (61,7%) su muškarci, a 450 hiljada (38,3%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 119 hiljada (53,7%) su muškarci, a 102 hiljade (46,3%) su žene.
Od ukupnog aktivnog stanovništva 63,1% aktivnih osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 24,9% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 9,9% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 2,1% ima 65 i više godina.
Od ukupnog neaktivnog stanovništva, 36,1% neaktivnih osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 26,3% neaktivnih osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 19,4% neaktivnih osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i 18,2% neaktivnih osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 63,6% pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,5% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 7,5% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 2,5% ima 65 i više godina.
Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 60,6% pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 22,9% starosnoj grupi od 15 do 24 godine, 16,4% starosnoj grupi od 50 do 64 godine i 0,1% ima 65 i više godina.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 68%, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 19,8% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 12,1%.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi neaktivnih osoba imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 48%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 46,3%, i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5,7%.
Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 67,5% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,7% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 11,7%.
Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 70,8% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,1% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14,1%.
Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenosti pokazuje da najveće učešće u zaposlenosti imaju zaposlenici 81,6%, zatim samozaposlenici 15% i neplaćeni pomažući članovi 3,4%.
Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 54,7%, zatim u industriji i građevinarstvu 33,4% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 12%.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Nezaposlene osobe prema dužini traženja posla

U 2020. godini od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 55 hiljada ili 24,9% je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 40 hiljada ili 17,9% nezaposlenih osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 126 hiljade ili 56,8%.
___________
*Anketa o radnoj snazi u BiH je u 2020. godini obuhvatila 42.892 domaćinstva, a usklađena je sa EU regulativama i zahtjevima Eurostata.