BiH – CG: Sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Tare

0
302
BiH i Crna Gora će finansirati izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, sa Prijedlogom osnova za zaključivanje Sporazuma.
Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da Prijedlog sporazuma dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Prema sporazumu, ugovorne strane će ukupnu cijenu za gradnju mosta, troškove stručnog nadzora, nadzora nad radovima i uređenje riječnog korita na području mosta finansirati u jednakim iznosima, prema dinamici određenoj ugovorom koji će biti potpisan. Vrijednost investicije iznosi 5 miliona KM sa PDV-om od čega Bosna i Hercegovina plaća polovinu iznosa (2,5 miliona KM), a sredstva će biti osigurana u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.
Izgradnja mosta Tara je od strateškog interesa za razvoj transporta u BiH jer je Ekonomskim investicionim planom Evropske komisije ovaj pravac označen kao jedan od deset glavnih investicionih oblasti koji treba pomoći održivo povezivanje, konkurentnost i ekonomski rast zemalja zapadnog Balkana, dok povezanost glavnih gradova ovih dviju država osigurava direktne veze nekoliko susjednih država.
Magistralni put M-18 Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje) nalazi se na Sveobuhvatnoj transportnoj mreži EU (SEETO), poznat kao Ruta 26. Okvirnom strategijom transporta BiH za period od 2016. do 2030. godine kao jedan od prioriteta predviđena je izgradnja magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje), sa međudržavnim mostom preko rijeke Tare.
Pitanja uspostave graničnog prelaza, održavanja i upotrebe mosta biće regulisana posebnim sporazumom.