BiH: Depoziti stanovništva kod banaka u aprilu premašili 13 milijardi KM

0
1056
Rast depozita u januaru registrovan je kod sektora stanovništva za 75,7 miliona KM

Ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini u aprilu 2020. godine iznosili su 13 milijardi i 76 miliona KM i smanjeni su za 1,25% u odnosu na kraj 2019. godine kada su iznosili oko 13 milijardi i 241 milion KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Međutim, ako poredimo april ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine (12 milijardi i 586 miliona KM) depoziti stanovništva u bankama u BiH porasli su za 3,89%.
Ovi podaci očigledno moraju se promatrati u kontekstu dešavanja sa pandemijom koronavirusa (Covid-19) i slabljenja ekonomije usljed restirktivnih epidemioloških mjera (mart, april, maj), ali ipak svjedoče da građani i dalje imaju povjerenja u stabilnost bankarskog sektora u BiH. 

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

U ukupnim depozitima stanovništva u BiH po ročnosti najveći udio (39,08%) imaju dugoročni depoziti (5,110 milijardi KM), depoziti po viđenju (3,476 milijarde KM) imaju udio od 26,58%, dok kratkoročni depoziti (407,5 miliona KM) imaju udio od samo 3,12 posto.
Udio transakcijskih računa (4,082 milijardi KM) na kraju aprila 2020. iznosio je 31,22 posto.
Što se tiče valutne strukture dominantni su depoziti u stranoj valuti. Prema podacima Centralne banke BiH, kod dugoročnih depozita na kraju aprila 2020. udio strane valute (oko 4,01 milijardi KM) iznosio je čak 78,65 posto, kod depozita po viđenju udio strane valute (oko 2,53 milijarde KM) iznosio je 72,71 posto, a kod kratkoročnih depozita udio strane valute (275,2 miliona KM) iznosi je 67,53 posto.
Kod transakcijskih računa udio strane valute (451,2 miliona KM) u ukupnom iznosu (4,08 milijarde KM) je manje zastupljen i iznosio je samo 11,05 posto, dok domaća valuta (3,63 milijarde KM) ima udio od čak 88,95 posto.