BiH fiskalno održiva, pandemija donosi izazove

Ukupni javni prihodi u prvom polugodištu 2020. smanjeni za oko 8%, pri čemu su indirektni porezi smanjeni za 9,7%, a direktni za 6%

0
228
Nivo javnog duga u Bosni i Hercegovini iznosi 33,4% BDP-a

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP). U Informaciji se navodi da nivo javnog duga u BiH iznosi 33,4% BDP-a, što znači da je održiv, a samim tim i javne finansije.
Deficiti veći od 2% BDP-a koji su bili prisutni do 2014. godine zamijenjeni su suficitima posljednjih godina te je i sa ovog stanovišta fiskalna politika BiH održiva.
Ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli su do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to su smanjene potrebe za finansiranjem.
U narednom periodu, od 2020. godine, za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve svjetske ekonomije, slijede izazovi, s obzirom na pad ekonomske aktivnosti, smanjenje u naplati prihoda i povećanje rashoda usljed pandemije Covid-19.
Vijeće ministara usvojilo je i nformaciju DEP-a o kretanju makroekonomskih pokazatelja BiH za januar – juni 2020. godine u kojoj se navodi da je došlo do slabljenja ekonomske aktivnosti.
U Informaciji se navodi da je u prvoj polovini 2020. godine u BiH zabilježen pad industrijske proizvodnje za 9,1%, pri čemu je pad izvozno orijentisane prerađivačke industrije iznosio 13%. To je, u kombinaciji sa efektom izuzetno oslabljene izvozne tražnje usljed totalnog lokdauna zbog pandemije Covid-19, dovelo do pada ukupne spoljnotrgovinske robne razmjene za oko 1/5, pri čemu su stope pada izvoza i uvoza bile 15,1%, odnosno 18%.
Pad broja zaposlenih i plata, smanjen priliv doznaka iz inostranstva, kao i pad prometa u okviru maloprodaje za 7,4% te uvoza roba široke potrošnje od oko 15% nedvosmisleno ukazuju na drastičan pad privatne potrošnje u BiH u drugom kvartalu 2020. godine. Prihodi po osnovu PDV-a u ovom periodu su manji za 17,8%, što nedvosmisleno ukazuje na pad privatne potrošnje u strukturi BDP-a.
BiH bi u drugom kvartalu 2020. godine mogla zabilježiti značajan pad BDP-a, čak višu stopu pada u odnosu na globalnu finansijsku krizu iz 2009. godine.
Podaci iz domena javnih finansija za prvo polugodište ove godine ukazuju na drastičan pad u prikupljanju javnih prihoda u BiH. Tako su ukupni javni prihodi smanjeni za oko 8%, pri čemu su indirektni porezi smanjeni za 9,7%, a direktni za 6%.
Novonastale okolnosti usljed pandemije Covid- 19 zahtijevale su pojačan angažman institucija u BiH kroz povećanje izdataka za zaštitu javnog zdravstva i saniranje ekonomskih posljedica krize, što će nesumnjivo dovesti do povećanja javnih rashoda i javne potrošnje.
Takođe, izvjesno je da će investicije zabilježiti pad, s obzirom na prisutnu neizvjesnost na tržištu, limitirane izvore finansiranja i pesimistična očekivanja kada su u pitanju perspektive na domaćem i izvoznim tržištima.