BiH je potrebna strateška orijentacija u razvoju turizma

0
1741
Dr. Almir Peštek: Turizam je razvojna šansa Bosne i Hercegovine

Dr. Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kao konsultant je surađivao na preko 130 projekata i ekspert je iz područja destinacijskog menadžmenta o čemu će 11. aprila govoriti na konferenciji Apriori Turizam 2019 u okviru Međunarodnog sajma privrede u Mostaru.
“Razvoj turizma zahtijeva sistemski i holistički pristup, strateško planiranje i integraciju interesnih grupa u donošenje odluka. Destinacija je dinamičan koncept i zbog toga planiranje, upravljanje i kontrola razvoja destinacije zahtjevaju strateški i interdisciplinarni pristup. Participacija interesnih grupa, a naročito lokalne zajednice, pravilo je pri razvoju destinacija i proizvoda, kao i provođenju turističkih aktivnosti. Pozicioniranje na tržištu zavisi od spremnosti lokalnih aktera da zajednički rade i doprinose razvoju destinacije“, kaže dr. Peštek.
On dodaje da je destinacijski menadžment kontinuirani proces u kojem turistički sektor, javna uprava i ostali subjekti usmjeravaju razvoj destinacije s ciljem ostvarivanja zajedničke željene vizije destinacije i rezultat je holističkog uključivanja različitih sektora, grupa, učesnika i partnera koji zajedničkim radom, svaki iz svoje perspektive, realizuju zajedničke ciljeve pojedine destinacije.
“Generalno, glavna uloga destinacijskog menadžmenta trebala bi biti da nadgleda razvoj i implementaciju kreirane strategije turizma na bazi potreba učesnika iz javnog i privatnog sektora. Između ostalog, destinacijski menadžment se bavi i razvojem i upravljanjem brendom destinacije“ dodao je dr Peštek.
Na pitanje u kojem bi se smjeru BiH trebala razvijati, dr Peštek kaže da je turizam deklarativno razvojna šansa BiH, ali dosadašnja situacija pokazuje da se destinacijama kao cjelinom i samim tim i razvojem turizma nije efikasno upravljalo.
“Bez obzira na rastući broj dolazaka tokom posljednjih godina, razvoj turizma je rezultat organskog rasta i inicijative uglavnom privatnog sektora koji nastupa na tržištu samostalno s malim stepenom integracije. Turističke organizacije su se uglavnom bavile i bave promotivnim aktivnostima što čini samo dio očekivanih aktivnosti“, kaže dr. Peštek.
On dodaje da BiH ima puno toga što može ponuditi turistima i ima izuzetan potencijal za razvoj raznih vidova turizma baziranih na specifičnim potrebama turista (kulturni, istorijski, gastro, zdravstveni, outdoor, avanturistički, eko, ruralni, itd), ali da treba imati na umu da potencijal kojim raspolaže BiH imaju i druge zemlje i destinacije.
O tome kako je BiH rangirana u turizmu dr Peštek istakao je: ‘Najbolja ilustracija je pozicija na T&T indeksu Svjetskog ekonomskog foruma gdje BiH zauzima 113. mjesto od 136 zemalja i nalazi se daleko iza zemalja regije. Sve dosadašnje aktivnosti rađene su ad-hoc, parcijalno i nesistemski.
T&T je sintetički indeks koji inkorporira više oblasti. Za poboljšanje rejtinga T&T indeksa potrebno je: Turizam postaviti kao prioritet razvoja zbog svih pozitivnih efekata koje pruža u razvoju ekonomije (111 pozicija od 136 zemalja); unaprijediti kadrove u turizmu i pružiti im savremena znanja (100 pozicija od 136); unaprijediti poslovno okruženje (127 od 136); unaprijediti okolišnu održivost (94 od 136); unaprijediti transportnu infrastrukturu (123. zračna i 106. cestovna od 136); štititi prirodne resurse (134 od 136) i štititi kulturne resurse (102 od 136).
“Kada se govori o regiji, BiH bi se u svom razvoju mogla ugledati na Sloveniju koja je dobar primjer strateške orijentacije u razvoju turizma“, rekao je dr Peštek.
Profesor Peštek dodaje da je Kanton Sarajevo pripremio strategiju brendiranja KS te da je to projekt na kojem je surađivao u proteklom periodu.
“To je jedna od početnih faza u razvoju strateškog pristupa razvoju turizma koja će omogućiti razvoj i pozicioniranje brenda KS kao poželjne i atraktivne turističke destinacije“, kaže dr Peštek.
Dodao je kako bi strategija brendiranja trebala u kombinaciji s ostalim strateškim i razvojnim dokumentima turizma pomoći u kreiranju konzistentnog imidža, unapređenju efikasnosti turističkih aktivnosti i efikasnosti destinacijskog menadžmenta.