BiH mora imati strateški okvir u oblasti zapošljavanja

0
931
Tema 5. Foruma su bili projekti tehničke podrške javnim službama za zapošljavanje

U organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, danas je u Sarajevu održan peti po redu Forum službi zapošljavanja. Tema 5. Foruma su bili projekti tehničke podrške javnim službama za zapošljavanje.
Forum je okupio predstavnike donatora/međunarodnih organizacija koje su finansirale različite projekte usmjerene ka unapređenju rada javnih službi zapošljavanja, te predstavnike javnih službi zapošljavanja koje su korisnici programa tehničke podrške.
Predstavnici donatora su naveli koji su po njima bili ključni projekti u sektoru zapošljavanja, te su prenijeli svoja iskustva kako se javne službe zapošljavanja na najbolji način mogu pripremiti za korištenje ovakvih programa. S druge strane, predstavnici javnih službi zapošljavanja su dali odgovore koje su potrebe za podrškom, te rezultati ostvareni putem ovih projekata, u smislu unapređenje kvalitete usluga i funkcioniranja javnih službi zapošljavanja, te koji je učinak projekata na nezaposlene osobe i poslodavce.
Forum je ponudio nekoliko zaključaka. Prije svega, BiH mora imati strateški okvir u oblasti zapošljavanja radi lakšeg pristupa donatorskim sredstvima. Javne službe zapošljavanja se moraju pripremiti za pristup donatorskim sredstvima i trebaju odrediti prioritete u kojim projektima će učestvovati kako bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti i učestvovanje u projektima koji nemaju izravnu vezu sa zapošljavanjem, a što iscrpljuje ionako nedovoljne resurse javnih službi.
Nadalje, zaključeno je da jasno definisanje mandat i podjela odgovornosti među institucijama ključni preduslov za uspješnu implementaciju projekata.
Također, na osnovu prenesenih naučenih lekcija od kolega iz Hrvatske i Slovačke, evidentno je da je potrebno kontinuirano ulagati u razvoj kapaciteta javnih službi, pri čemu se i uloga savjetodavaca mijenja u ulogu voditelja slučaja, a odgovornost nezaposlene osobe i proaktivan stav se stavlja u prvi plan aktivacije nezaposlenih.
Sinergija između donatora je bitna da bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti, ali istovremeno institucije moraju preuzeti odgovornost u upravljanju projektima i određivanju prioriteta na osnovu strategija zapošljavanja, a konkretno izražena je potreba za kreiranje baze projekata u sektoru zapošljavanja kako bi se sumirala sva dokumentovana znanja i iskustva što će pomoći u implementaciji budućih projekata, koji će biti nadogradnja.