BiH osigurala novac za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare

0
399
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donijelo je Odluku o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.
Na ovaj način biće osigurano 2,5 miliona KM za finansiranje 50% procijenjene vrijednosti projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) – Šćepan Polje (Crna Gora).
Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbjediti direktne veze između država regiona, što je od izuzetne važnosti za daljnji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti BiH i Crne Gore, ali i država regiona.

Omogućen nesmetan rad državnog zatvora

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2022. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za period april – juni u ukupnom iznosu 600.000 KM.
Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.