BiH: U aprilu bilo 808.894 zaposlenih, a nezaposlenih 419.582

0
1183
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

U aprilu ove godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 808.894, a od toga 347.876 žena.
U odnosu na mart ove godine broj zaposlenih osoba u aprilu se smanjio za 2,6%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 3,3%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u aprilu u odnosu na mart 2020. godine se povećao za 5,4%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se povećao za 5,8%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine bilo je 419.582 registriranih nezaposlenih osoba u BiH.
U usporedbi sa aprilom prošle godine, u aprilu ove godine evidentan je pad nezaposlenosti od 1,3 indeksnih poena, odnosno broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 5.756.
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (134.586), zatim sa srednjom stručnom spremom (121.850) i nekvalifikovane osobe (113.198). Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS (6.932), a slijede ih polukvalifikovane
osobe (7.178).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,2% ili u apsolutnom iznosu 240.079 osoba ženskoga spola.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom (77.793), nekvalificiranih NK je 66.472 i sa VKV i KV kvalifikacijom je 62.686 osoba ženskog spola.