BiH: U aprilu bilo 813.454 zaposlenih, a nezaposlenih 402.146

0
270
Izvor: Agencija za statistiku BiH

U Bosni i Hercegovini je u aprilu 2021. godine bilo 813.454 zaposlenih, a od toga je 349.803 žena. U odnosu na mart ove godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,4%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2021. je bilo 402.146 registriranih nezaposlenih osoba, od toga je 230.348 žena.
Broj nezaposlenih se u odnosu na mart 2021. godine smanjio za 1,1% (broj muškaraca se smanjio za 1,5%, a žena za 0,8%), dok se u poređenju sa aprilom 2020. godine broj nezaposlenih smanjio za 4,2% (muškaraca za 4,3%, a žena za 4,1%).
Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (128.952), zatim sa srednjom stručnom spremom (115.660) i nekvalifikovane osobe (108.371).
Najmanje je bilo nezaposlenih osoba višeg obrazovanja – VŠS (6.981), te polukvalifikovanih osoba (6.664).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,3% ili u apsolutnom iznosu 230.348 osoba. Kod žena najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom – 73.794, nekvalificiranih je 63.389 i sa VKV i KV kvalifikacijom je 60.310 žena.