Brčko distrikt: 71,5% zaposlenih je u uslužnim djelatnostima

0
174
U Brčko distriktu se u prvom kvartalu povećao broj nezaposlenih za 9,3 posto

U Brčko distriktu BiH je u prvom kvartalu 2023. godine radnu snagu činilo 29 hiljada osoba od kojih je 23 hiljade (77,6%) zaposlenih i 7 hiljada (22,4%) nezaposlenih. U
poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj nezaposlenih se povećao za 9,3%.
Broj osoba izvan radne snage u Brčko distriktu BiH, u prvom kvartalu 2023. iznosio je 39 hiljada i u odnosu na prethodni kvartal se smanjio za 2,3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
U prvom kvartalu 2023. godine, stopa aktivnosti je bila 42,5%, stopa zaposlenosti 33%, stopa nezaposlenosti 22,4% i stopa neaktivnosti 57,5%.
Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu 2023. od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 17 hiljada (57,1%) su muškarci, a 13 hiljada (42,9%) su žene.
U ukupnom broju osoba izvan radne snage 17 hiljada (42,7%) su muškarci, a 23 hiljade (57,3%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 14 hiljada (59,9%) su muškarci, a 9 hiljada (40,1%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 3 hiljade (47,4%) su muškarci, a 3 hiljade (52,6%) su žene.
U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,1% starosnoj
grupi od 15 do 24 godine i 0,7% ima 65 i više godina.
Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 31,5% osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 26,9% osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 23,5% osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i 18,1% osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 65,4% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 28,4% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 5,5% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,6% ima 65 i više godina.
Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 63,5% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 18,6% starosnoj grupi od 50 do 64 i 17,1% starosnoj grupi od 15 do 24 godine godine i 0,9% ima 65 i više godina.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 68,7%, zatim slijede osobe sa
završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 20,8% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 10,6%.
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 54,8%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 41,2% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 4,0%.
Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 68,3% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom,
magisterijem, doktoratom 22,9% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,8%.
Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,7% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim
obrazovanjem 16,8% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 13,5%.
Struktura zaposlenih osoba prema statusu u zaposlenosti pokazuje da najveće učešće u zaposlenosti imaju zaposlenici 84,9%, zatim samozaposlenici 14,9% i neplaćeni pomažući članovi 0,1%.
Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 71,5%, zatim u industriji i
građevinarstvu 25,3% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 3,2%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.