Brčko distrikt: Najviše zaposlenih je u uslužnim djelatnostima, čak 70,2%

U Brčko distriktu BiH radnu snagu činilo je 30 hiljada osoba od kojih je 22 hiljade (75,3%) zaposlenih i 7 hiljada (24,7%) nezaposlenih osoba

0
1307
Brčko: Od ukupne radne snage 65,2% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina

U prvom kvartalu 2021. godine, u Brčko distriktu BiH radnu snagu činilo je 30 hiljada osoba od kojih je 22 hiljade (75,3%) zaposlenih i 7 hiljada (24,7%) nezaposlenih osoba.
U istom periodu, broj osoba izvan radne snage u Brčko distriktu je iznosio 40 hiljada.
U prvom kvartalu 2021. stopa aktivnosti je bila 42,7%, stopa zaposlenosti 32,2%, stopa nezaposlenosti 24,7% i stopa neaktivnosti 57,3%.
Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi* u prvom kvartalu 2021. godine od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 18 hiljada (60,4%) su muškarci, a 12 hiljada (39,6%) su žene. U ukupnom broju osoba izvan radne snage 16 hiljada (40,2%) su muškarci, a 24 hiljade (59,8%) su žene.
Od ukupnog broja zaposlenih osoba 14 hiljada (63,4%) su muškarci, a 8 hiljada (36,6%) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 4 hiljade (51,2%) su muškarci, a 4 hiljade (48,8%) su žene.
U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,2% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 25,2% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 8,7% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1% osoba ima 65 i više godina.
Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 31,6% osoba je u starosnoj grupi 65 i više godina, zatim 26,9% u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 22,7% u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i 18,9% u starosnoj grupi od 15 do 24 godine.
Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 64,8% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 27% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,2%.
Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 75% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 13% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 12%.
Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 70,2%, zatim u industriji i građevinarstvu 25,7% i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 4,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
___________
*Anketa o radnoj snazi u Brčko distriktu BiH je provedena na uzorku koji je u prvom kvartalu 2021. obuhvatio 1.368 domaćinstava