Bruto domaći proizvod BiH u drugom kvartalu porastao 11,6%

0
267
U drugom tromjesečju 2022. duplo manji rast BDP-a RS na godišnjem nivou

Bruto domaći proizvod (BDP) Bosne i Hercegovine u drugom tromjesečju 2021. u odnosu na isti period prethodne godine zabilježio je realan rast od 11,6%, što ukazuje na oporavak ekonomije naše zemlje.
Sezonski podešena serija podataka u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene BDP u drugom tromjesečju 2021. godine od 1,2% u odnosu na prethodno tromjesečje.
Promatrano prema kategorijama BDP-a prema rashodnom pristupu*, u drugom tromjesečju 2021. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, realni rast zabilježen je kod svih kategorija: Potrošnja domaćinstava 13,2%, potrošnja države 1,9%, bruto investicije 14,9%, izvoz roba i usluga 51,3% i uvoz roba i usluga 38,3%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, realni rast BDP-a BiH prema proizvodnom pristupu** u drugom kvartalu 2021. u odnosu na isti period lani iznosio je 11,6%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast BDP u drugom kvartalu 2021. godine od 1,9% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, značajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (27%); Prijevoz i skladištenje (17,2%) i Prerađivačka industrija (14,5%).
________
*BDP prema rashodnom pristupu definira se kao ukupna domaća krajnja potrošnja korigiran vanjskom bilancom roba i usluga sa ostatkom svijeta.
**BDP prema proizvodnom pristupu jednak je dodanoj vrijednosti u baznim cijenama, uvećanoj za poreze na proizvode i umanjenoj za subvencije na proizvodnju.