Budžet FBiH: Akumulirani suficit u 2018. premašio 114 miliona KM

0
1142
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Budžet Federacije BiH za 2018. godinu, odnosno njegove izmjene i dopune, ostvario je deficit tako da su ukupni prihodi, primici i finansiranja manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8,4 miliona KM. No, i pored ovog deficita, na kraju 2018. akumulirani suficit iznosi 114,2 miliona KM, saopćeno je iz Vlade FBiH.
Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Budžeta su, po osnovi prihoda, primitaka i finansiranja, planirana sredstva od 2.989,7 miliona KM. Od toga je ostvareno 2.412,9 miliona KM, ili 81 posto planiranih.
Prihodi od poreza iznosili su 1.662,7 miliona KM, neporezni su ostvareni sa 495,3 miliona KM, dok su prihodi po osnovi finansiranja iznosili 254,8 miliona KM.
U odnosu na 2017. godinu, ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za pet posto ili 117,1 miliona KM. Na to je utjecalo nekoliko elemenata. Tako je primitak od sukcesije od 120 miliona KM (klirinški dug bivšeg SSSR-a), ostvaren u septembru 2017. Prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe značajan pad od 33 posto, odnosno manji su za 92,1 miliona KM. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 24,3 miliona KM, a odnose se na sredstva uplaćena od Union banke d.d. Sarajevo po Ugovoru o preuzimanju kreditnog portfelja.
Takođe, i naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga također bilježe pad od 27 posto i manji su za 28 miliona KM.
Za razliku od ovih kategorija, prihodi od poreza na dobit sa ostvarenjem od 85 miliona KM bilježe rast od 12 posto, odnosno 9,4 miliona KM. Također, prihodi od indirektnih poreza od 1.577,7 miliona KM su veći za tri posto ili 53,2 miliona KM u odnosu na 2017. godinu.
U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvršenja. Međutim, ukoliko se promatra izvršenje po pojedinim kategorijama rashoda, evidentno je da su kapitalni transferi u značajnom porastu. Na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima izvršenje je veće za šest posto, ili za 129, 1 miliona KM. Najveći utjecaj na ovaj porast imao je kapitalni transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta od 153 miliona KM.
Najveća izdvajanja po osnovi tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere za PIO (260,8 miliona KM), za invalidnine (279,5 miliona KM), za neratne invalidnine (139,7 miliona KM), za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odlikovanja (15,3 miliona KM) i za civilne žrtve rata (25,1 miliona KM).
U okviru redovnog transfera za PIO isplaćeno je 18,1 miliona KM verificiranog duga prema ovom fondu.