Budžet Federacije BiH za 2020. povećan 83%, na 4,95 milijardi KM

Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje sa statusom budžetskog korisnika

0
2049
Vlada Federacije BiH: Definirano 17 prioritetnih reformskih mjera (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, s uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom.
U parlamentarnu proceduru je, također po hitnoj proceduri, upućen i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutarnjeg duga, prioritet bude isplata penzija.
Budžet Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s proračunskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO), sa statusom budžetskog korisnika.
Naime, Zakonom o PIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni trezorski račun, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.
Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 miliona KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.
U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za PIO sa 2.074 miliona KM, odnosno prihodi od indirektnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 miliona KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 milona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM.
Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 miliona KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za PIO/MIO.
Budžetom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.
Za provedbu Zakona o zaštiti obitelji s djecom planirano je 20 miliona KM, a za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva 15 miliona KM.
Poticaj za poljoprivrednike planiran je u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 miliona KM. Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam miliona KM.
Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljat će prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte finansirane iz Budžeta FBiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim nivoima vlasti (entiteti, kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provedbi i Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM i povećan je za 24 miliona KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sistema jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina.
Transfer nižim nivoima vlasti planiran je u iznosu od 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.
Planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 miliona KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, a koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih preduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesivno finansiranje izgradnje pojednih dionica brzih cesta i autocesta.
Ukupno 15 miliona KM planirano je na ime troškova rekonstrukcije i investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

Izmjene zakona o trezoru, budžetima i doprinosima

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH.
Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su, prije svega, u provedbi člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) s ciljem da finansijsko poslovanje Federalnog zavoda PIO/MIO bude nastavljeno putem Jedinstvenog računa Trezora FBiH, te da ovaj federalni zavod dobije status budžetskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.
Iz istih razloga je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Uz to, izmjene i dopune ovog zakona omogućiti normalno funkcioniranje Grada Mostara. Naime, propisano je da će Budžet grada Mostara za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju donijeti i za njegovo provođenje biti odgovoran gradonačelnik, uz saglasnost načelnika za finansije grada Mostara.
Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima. Svi ovi zakoni upućeni su Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri.