CBBiH: Građani u bankama drže čak 11,83 milijardi KM

Depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 5,54 milijardi KM ili 46,8% učešća, u eurima iznose 5,70 milijardi KM ili 48,2%, a depoziti u ostalim stranim valutama 591 milion KM ili 5%

0
1212
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) na kraju septembra 2018. ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 11,83 milijardi KM, što je najveći zabilježeni nivo.
Depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, od 55,4%, pa stoga predstavljaju važnu osnovu finansiranja i funkcioniranja banaka, saopćeno je iz CBBiH, koja je građanima i komercijalnim bankama čestitala 31. oktobar – Svjetski dan štednje.
Prema ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni i štedni depoziti u septembru 2018. iznosili su 5,45 milijardi KM ili 46,1% ukupnih depozita stanovništva. Od toga kratkoročni depoziti iznosili su 500 miliona KM, a dugoročni 4,95 milijardi KM.
Transakcioni računi i depoziti po viđenju iznosil su 6,38 milijardi KM ili 53,9% ukupnih depozita stanovništva.
U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 5,54 milijardi KM što čini 46,8% učešća. To je značajno više nego prije pet godina kada je udio depozita u domaćoj valuti bio 38%. Depoziti u eurima iznose 5,70 milijardi KM ili 48,2%, a depoziti u ostalim stranim valutama 591 milion KM ili 5%.
Stanovništvo u BiH kontinuirano povećava depozite, pa su u odnosu na kraj septembra prošle godine porasli čak za 808,9 miliona KM ili 7,8%. Međutim, postoje značajne razlike u tempu rasta zavisno od tipa depozita. Najbrže rastu transakcijski depoziti, koji su porasli za 18,0% (odnosno 489 miliona KM), zatim depoziti po viđenju koji bilježe porast od 14,4% (311 miliona KM). Oročeni i štedni depoziti, a koji odražavaju štednju, neznatno rastu i na godišnjem nivou su imali porast od 0,3% (18 miliona KM).
Na usporeni rast oročenih i štednih depozita stanovništva utiče i kontinuiran pad kamatnih stopa tokom posljednjih godina. Kamatne stope na oročene depozite stanovništva u euro valuti bilježe kontinuiran pad tokom posljednjih pet godina, sa manjim oscilacijama. Tako su za oročene depozite stanovništva u eurima sa dogovorenim dospijećem od 1 do 2 godine smanjene sa oko 3,28%, koliko je bila prosječna stopa za 2013. godinu, do 1,19% u prvih devet mjeseci 2018. godine.
Istovremeno su za oročene depozite sa dogovorenim dospijećem preko 2 godine bile na nešto višem nivou, ali sa istim trendom smanjivanja od 3,94% u 2013. godini do 1,46% u prvih devet mjeseci 2018. godine.
U istom periodu, kamatne stope na oročene i štedne depozite stanovništva u KM sa dogovorenim dospijećem od 1 do 2 godine su se smanjivale od 3,26% na blizu 1,28%, a za oročenje preko 2 godine u rasponu od 3,66% do 1,37%.
U saopćenju CBBiH se navodi da stabilan domaći bankarski sektor, uz pouzdan sistem za osiguranje depozita, pruža garanciju stanovništvu da svoja finansijska sredstva drži na računima u bankama, a putem kojih obavljaju tekuće transakcije ili štede za kasnije periode. Na osnovu tog povjerenja i povjerenih sredstava stanovništva, banke su u mogućnosti da finansiraju i doprinose efikasnijem funkcioniranju i rastu ekonomije, te da pomognu u reduciranju neformalne transakcije.