CBBiH: Devizne rezerve krajem marta porasle na 16,03 milijardi KM

Krediti u martu iznosili 24,05 milijardi KM, a depoziti 31,78 milijardi KM

0
217
Devizne rezerve CBBiH u martu veće su u odnosu na prethodni mjesec za 0,8 miliona KM

Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju marta 2024. godine iznosile su 16,03 milijarde KM i veće su u odnosu na prethodni mjesec za 0,8 miliona KM, dok su na godišnjem nivou devizne rezerve povećane za 823,6 miliona KM (5,4%).

Ukupni krediti iznosili 24,05 milijardi KM

Prema podacima CBBiH o monetarnim kretanjima ukupni krediti domaćim sektorima
na kraju marta 2024. iznosili su 24,05 milijardi KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 384,6 miliona KM (1,6%).
Kreditni rast registrovan je kod svih sektora: stanovništva za 136,6 miliona KM (1,1%), privatnih preduzeća za 196,7 miliona KM (2,0%), nefinansijskih javnih preduzeća za 2,7 miliona KM (0,5%), vladinih institucija za 25,7 miliona KM (2,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 23 miliona KM (9,9%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u martu 2024. godine iznosila je 8,3%, nominalno 1,84 milijarde KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 911,2 miliona KM (8,2%), kod privatnih preduzeća za 804,2 miliona KM (8,7%), kod vladinih institucija za 36,5 miliona KM (8,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 85 miliona KM (50,1%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 1,9 miliona KM (0,3%).

Depoziti povećani za 401,2 miliona KM

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju marta 2024. godine iznosili su 31,78 milijardi KM, i u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 401,2 miliona KM (1,3%).
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 212,9 miliona KM (1,3%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 40,6 miliona KM (2,0%), kod vladinih institucija za 225,6 miliona KM (5,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 4,5 miliona KM (0,3%). Depoziti su smanjeni kod privatnih preduzeća za 82,3 miliona KM (1,2%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u martu 2024. godine iznosila je 8,6%, što je u apsolutnom iznosu 2,52 milijarde KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,56 milijardi KM (10,4%), kod privatnih preduzeća za 912,7 miliona KM (15,0%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 109,9 miliona KM (5,7%). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 40,9 miliona KM (0,9%) i kod ostalih domaćih sektora za 20,2 miliona KM (1,1%).

Novčana masa iznosila 36,35 milijardi KM

Prema podacima CBBiH o monetarnim kretanjima, ukupna novčana masa (M2) na kraju marta 2024. iznosila je 36,35 milijardi KM. U odnosu na prethodni mjesec registrovan je porast novčane mase za 370,9 miliona KM (1,0%). Porast novčane mase u martu 2024. rezultat je povećanja novca (M1) za 271,1 milion KM (1,3%) i kvazi novca (QM) za 99,9 miliona KM (0,7%).
U strukturi novca gotovina izvan banaka je povećana za 122,2 miliona KM (1,9%), a prenosivi depoziti u domaćoj valuti za 148,8 miliona KM (1,0%). Kvazi novac je povećan usljed porasta prenosivih depozita u stranoj valuti za 28,6 miliona KM (0,7%), ostalih depozita u domaćoj valuti za 26,9 miliona KM (0,9%) i ostalih depozita u stranoj valuti za 44,3 miliona KM (0,6%).

Na godišnjem nivou porast novčane mase u martu 2024. iznosio je 3,1 milijardu KM (9,3%). Rast je ostvaren kod gotovine izvan banaka za 526,1 milion KM (8,7%), kod prenosivih depozita u domaćoj valuti za 1,72 milijarde KM (12,7%), kod prenosivih depozita u stranoj valuti za 274,6 miliona KM (7,3%), kod ostalih depozita u domaćoj valuti za 60,6 miliona KM (2,1%) i kod ostalih depozita u stranoj valuti za 515,4 miliona KM (7,4%).
Protustavka povećanju novčane mase na mjesečnom nivou u martu 2024. u iznosu od 370,9 miliona KM (1,0%) je povećanje neto strane aktive (NSA) za 219,1 milion KM (1,1%) i neto domaće aktive (NDA) za 151,8 miliona KM (1,0%). Porast novčane mase na godišnjem nivou od 3,1 milijardu KM (9,3%) rezultat je porasta neto strane aktive za 1,67 milijardi KM (8,7%) i neto domaće aktive za 1,43 milijarde KM (10,2%), saopćeno je iz Centralne banke BiH.