CBBiH: Neto devizne rezerve krajem novembra iznosile 15,9 milijardi KM

0
410
Godišnja stopa rasta realnog BDP-a za treći kvartal korigovana je naviše za 0,6 procentnih poena na 1,5%

Neto devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, krajem novembra 2022. godine iznosile su 15.904.380.000 KM.
Na dan 30. novembar 2022. godine, finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke BiH iznosilo je 462.363.000 KM i u potpunosti je obezbijeđena stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci.
Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih rezervi, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o Centralnoj banci, navodi se u izvještaju CBBiH o aranžmanu valutnog odbora.