CBBiH: Olakšan uvid u registar računa bh. poslovnih subjekata

0
730
Centralna banka BiH zadržala projekciju ekonomske aktivnosti u 2023.

U cilju kontinuiranog unapređenja usluga koje doprinose stvaranju dodatne vrijednosti za bh. tržište, te jačanja finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini, Centralna banka BiH (CBBiH) danas pušta u produkcijski rad novi servis preko kojeg sva fizička i pravna lica mogu besplatno dobiti informacije o računima poslovnih subjekata u BiH, a koji su sadržani u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH u formi informativnog izvještaja.
Informativni izvještaj se dobija pristupanjem internet stranici CBBiH, gdje se u odgovarajuće polje pretrage unosi jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta, nakon čega se kao rezultat pretrage izlistavaju podaci: broj računa, status računa, naziv banke, datum promjene statusa i vrsta računa.
Informativni izvještaj je u read only formatu, bez mogućnosti mijenjanja podataka sadržanih u izvještaju i bez mogućnosti štampanja izvještaja i isti se ne može koristiti kao dokaz u pravnom prometu. Pretraživanje je moguće vršiti preko: www.cbbh.ba.
CBBiH napominje da dosadašnji način izdavanja ovjerenih izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH i dalje ostaje na snazi.
Centralna banka BiH će, saopćeno je, i dalje biti usmjerena na aktivnosti prepoznavanja i zadovoljavanja potreba bh. tržišta te ispunjavanja svih zakonom definisanih obaveza.