CBBiH: Povećan broj namjerno oštećenih novčanica, moguće i njihovo odzimanje bez naknade

0
1494
Iz CBBiH upozoravaju da je zabranjeno pisati po novčanicama jer se one time direktno oštećuju

U posljednje vrijeme prilikom redovnih poslovnih procesa u radu s gotovim novcem uočen je povećan broj ‘oštećenih’ novčanica nastalo pisanjem/crtanjem na bijelom dijelu površine novčanice, kako grafitnom tako i hemijskom olovkom.
Oštećenja se najčešće odnose na upisivanje broja hemijskom olovkom na novčanici za koje pretpostavljamo da je vezano za proces ručnog brojanja novčanica, gdje osoba koja broji novčanice na neodgovoran i nezakonit način mehanički upisuje olovkom neki iznos na novčanici, čime novčanicu direktno oštećuje za dalji opticaj. Također, nisu strani i slučajevi kada se novčanice oštećuju ručnim upisivanjem grafičkim ili hemijskim olovkama u smislu upisivanja teksta, crteža, simbola i slično.
Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) ovim putem skreće pažnju svim privrednim subjektima kao i građanima da se u bankarskoj praksi svako pisanje ili crtanje po novčanicama smatra namjernim oštećenjem novčanica koje su zakonsko sredstvo plaćanja.
U skladu sa Zakonom o CBBiH i Odlukom o postupanju s novčanicama i kovanim novcem konvertibilne marke koji je nepodoban za opticaj i oštećenim novčanicama efektivnog stranog novca (Službeni glasnik BiH, 17/17 od 10. marta 2017. godine), Centralna banka BiH novac podnesen na zamjenu za koji sumnja, ima dokaz ili opravdan razlog da smatra da se radi o namjernom oštećenju, može oduzeti i uništiti bez nadoknade podnosiocu.
Stoga iz CBBiH pozivaju da privredni subjekti koji u svome radu rukuju s gotovim novcem da osobama koje vrše ove poslove skrenu pažnju da je najstrože zabranjeno pisati po novčanicama jer se time novčanice direktno oštećuju i one se u konačnici moraju uništiti u Centralnoj banci kao nepodobne za opticaj.

Sve je više i pritužbi građana da banke ne žele zamijeniti oštećene novčanice

Istovremeno s povećanim brojem ovakve vrste oštećenja novca, povećan je i broj pritužbi građana da komercijalne banke ne žele izvršiti zamjenu bez obzira na način i stepen oštećenja. U skladu s navednom Odlukom, komercijalne banke su dužne zamijeniti oštećene novčanice KM (u punom iznosu i bez naknade), pod uslovom da podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) predoči više od 60% novčanice KM, koja je: u jednom dijelu i sadrži barem jedan serijski broj ili iz dva ili više dijelova i sadrži oba serijska broja.
Ukoliko novčanice ne ispunjavaju propisane uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, one se uz popunjen Zahtjev za zamjenu oštećenog novca (dostupan na web stranici www.cbbh.ba) mogu predati u Centralni ured Centralne banke BiH u Sarajevu ili u Glavnu banku Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci.
Podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) prilikom predaje oštećenih novčanica KM na zamjenu, dužan je navesti porijeklo novčanica KM, način na koji je došlo do oštećenja, šta se dogodilo s dijelovima koji nedostaju i navesti opis vrste mrlje, onečišćenja i drugog oštećenja na priloženoj novčanici KM. Također, u obavezi je dostaviti kopiju lične karte i dokaze kojima potvrđuje navode iz zahtjeva.
Centralna banka za svaki pojedinačni slučaj, na osnovu podnesenog Zahtjeva s priloženom dokumentacijom, utvrđuje autentičnost i procjenjuje oštećenje, odnosno utvrđuje postojanje osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM.
Ovim putem Centralna banka ukazuje na potrebu i obavezu da se svi učesnici u gotovinskom platnom prometu prema novčanicama i kovanicama konvertibilne marke koje su zakonsko sredstvo plaćanja odnose odgovorno, a da se zamjena oštećenog novca obavlja u skladu s propisima objavljenim u službenim glasilima BiH, saopćeno je iz CBBiH.