CBBiH smanjila naknadu na višak iznad obavezne rezerve banaka

0
762
Uposlenici CBBiH izdvojili procenat od ličnih primanja za pomoć socijalno ugroženim

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uskladila je visinu stope naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve s novom depozitnom stopom Evropske centralne banke (ECB).
Stopa je dodatno smanjena s dosadašnjih -0,40% na -0,50%. Stopa naknade na obaveznu rezervu je ostala nepromijenjena.
Promjena stope naknade je bazirana na politici naknada na sredstva na računu rezervi banaka kod CBBiH, koja je u primjeni od maja tekuće godine. Novom politikom, koju je usvojilo Upravno vijeće CBBiH, stopa naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve izjednačena je sa stopom koju primjenjuje Evropska centralna banka (ECB) na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate).
Između ostalog, Upravno vijeće ECB je na sastanku od 12.9.2019. donijelo odluku o smanjenju depozitne stope za 10 baznih poena s dosadašnjih -0,40 na -0,50 posto.