CBBiH u 2018. ostvarila neto dobit od 8,43 miliona KM

0
939
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u 2018. godini uspješno vodila monetarnu politiku i održavala monetarnu stabilnost BiH u skladu sa Zakonom o CBBiH čime je doprinosila finansijskoj stabilnosti.
Na poslovanje CBBiH proteklih godina konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativnih kamatnih stopa na depozite kod inostranih banaka u eurozoni i negativnih prinosa na državne obaveznice zemalja iz našeg investicionog spektra.
I pored navedenog, CBBiH i dalje uspijeva ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti.
Pozitivno poslovanje u 2018. godini je rezultat racionalne politike upravljanja, te je CBBiH u 2018. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 8.430.875,92 KM. Cjelokupni iznos dobiti raspoređen je u generalne rezerve kao pozicije kapitala CBBiH.
Finansijski izvještaji i Godišnji izvještaj CBBiH su usvojeni na sjednici Upravnog vijeća 27. marta i, u skladu sa Zakonom o CBBiH, upućeni prema Parlamentarnoj skupštini i Predsjedništvu BiH. O usvojenim finansijskim izvještajima CBBiH nezavisni eksterni revizor je dao pozitivno mišljenje.
Centralna banka BiH će, kao institucija čiji su osnovni ciljevi i zadaci da postigne i održi stabilnost domaće valute po modelu valutnog odbora, nastaviti politiku investiranja deviznih rezervi u kojoj su prioriteti monetarna stabilnost i sigurnost portfolija, saopćeno je iz CBBiH.