Depoziti kod banaka u FBiH porasli na 19,4 milijardi KM

0
1052
Pregled ukupnih depozita po periodima (Izvor: FBA)

Depoziti kod komercijalnih banaka sa sjedištem u Federaciji BiH porasli su u odnosu na 2018. godinu za 1,8 milijardi KM (+10,3%) i na kraju 2019. iznosili su 19,4 milijardi KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Od ukupnog iznosa depozita, 1,2 milijarde KM ili 6,1% odnosi se na depozite prikupljene u organizacionim dijelovima banaka iz FBiH u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.
U 2019. godini ukupni depoziti rasli su brže od ukupne aktive i kredita po stopi od 10,3 posto. Depoziti stanovništva u 2019. rasli su po stopi od 8,9 posto, a depoziti pravnih lica 11,8 posto u odnosu na 2018. godine. Brži rast depozita pravnih lica doveo je do približavanja udjela depozita pravnih lica u ukupnim depozitima (49,1%) udjelu depozita stanovništva (50,9%).
Iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) navode da brži rast depozita od kredita uzrokuje nastavak padajućeg trenda omjera kredita i depozita. Taj trend ukazuje na održivu strukturu finansiranja kreditne ekspanzije iz domaćih izvora.
Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa 50,9% i njihovo učešće je smanjeno za 0,6 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu. Depoziti stanovništva na kraju 2019. godine iznosili su 9,9 milijardi KM.
Prema podacima banaka iz FBiH, rast depozita u 2019. u odnosu na godinu ranije ostvaren je kod: depozita vladinih institucija za 378,3 miliona KM ili 21,3%, depozita javnih preduzeća za 113,5 miliona KM (7,4%), depozita privatnih preduzeća za 401,5 miliona KM (14,2%), depozita nebankarskih finansijskih institucija za 56,8 miliona KM (7,6%), depozita stanovništva za 806,4 miliona KM (8,9%), kao i ostalih depozita za 60,1 milion KM (14,3%).
Smanjenje depozita u 2019. u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je samo kod depozita bankarskih institucija za 6,7 miliona KM ili 0,6 posto.

Izvor: Agencija za bankarstvo FBiH

Valutna struktura depozita u 2019. promijenjena je u odnosu na godinu ranije. Depoziti u KM su povećani za iznos od 1,6 milijardi KM ili 15%, dok su u stranim valutama povećani u iznosu od 254,4 miliona KM ili 3,5%. U odnosu na 2018. godinu promijenjena je valutna struktura depozita u pogledu povećanja učešća depozita u domaćoj valuti sa 58,7% na 61,2% i smanjenja učešća depozita u stranoj valuti sa 41,3% na 38,8%.
Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u 2019. godini. Štedni depoziti kod banaka sa sjedištem u FBiH na kraju 2019. godine iznosili su 9,6 milijardi KM i veći su za 769,3 miliona KM ili 8,7% u odnosu na 2018. godinu.
U dvije najveće banke koncentrisano je 54,8% štednje, dok pet banaka ima pojedinačno učešće manje od 2%, što iznosi 5,4% ukupne štednje u sektoru. Od ukupnog iznosa štednje, 47,9% se odnosi na štedne depozite u domaćoj, a 52,1% u stranoj valuti.