Dobit lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 0,8 miliona KM

0
1108
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u 2021. godini iznosili su 36,9 miliona KM

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u periodu januar-mart 2020. godine iskazana je dobit u iznosu od 0,8 miliona KM, što je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Tri lizing društva su iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1,1 milion KM, dok su dva iskazala gubitak od 0,3 miliona KM, od čega se na jedno društvo odnosi 75,1% ukupno iskazanog negativnog finansijskog rezultata.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 2020. godine iznose 8,9 miliona KM.
Kamatni prihodi lizing sektora iznosili su 3,4 miliona KM i veći su za 0,3 miliona KM ili 10,7% u odnosu na isti period lani. Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata iz finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 2,9 miliona KM i za 0,3 miliona KM ili 11,5% veći su u odnosu na isti period prošle godine.

Rast prihoda, ali i rashoda

Operativni prihodi iznose 5,5 miliona KM i u odnosu na isti period lani povećani su za 1,6 miliona KM ili 42% zbog značajnog povećanja kategorije ostalih operativnih prihoda. Takođe je zabilježen i porast prihoda po osnovu naknada za operativni najam za 26,8%.
Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2020. godine iznose 8,1 milion KM. Rashodi po osnovu kamata u lizing sektoru iznosili su 1,1 milion KM i veći su u odnosu na isti period lani za 0,1 milion KM ili 14,7%. Kamatni rashodi na uzete kredite zabilježili su rast za 0,1 milion KM ili 14,9%.
U posmatranom periodu ukupni operativni rashodi lizing sektora iznosili su 6,8 miliona KM i porasli su za 1,1 milion KM ili 19,8% u odnosu na isti period lani, pri čemu su u njihovoj strukturi smanjeni troškovi plata i doprinosa za 10,6%, troškovi poslovnog prostora su povećani za 28,2%, dok su ostali troškovi zabilježili porast za 31,5%.
Ukupni troškovi rezervi za gubitke zabilježili su povećanje za iznos od 0,2 miliona KM, koji su gotovo deset puta veći u odnosu na prvi kvartal 2019. godine, usljed povećanja troškova rezervi za gubitke koje iskazuje jedno lizing društvo, kod kojeg ova stavka čini 68,1% ukupno iskazanih troškova rezervi za gubitke na nivou lizing sektora, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH koji je regulator i za lizing sektor.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH u prvom tromjesečju 2020. iznosila je 335,4 miliona KM i veća je za 11,8 miliona KM ili 3,6% u odnosu na kraj 2019. godine.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 239,9 miliona KM ili 71,5% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2019. manja su za 1,1 milion KM ili 0,5%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 2020. uočen je porast dospjelih neizmirenih potraživanja za 57,3% u odnosu na kraj 2019. godine, te porast rezervi za gubitke po finansijskom lizingu za 4,7%. Od ukupnog iznosa iskazanih rezervi za gubitke, 77,4% se odnosi na jedno lizing društvo koje je u prvom kvartalu 2020. ostvarilo najveći gubitak.

Pad broja i vrijednosti lizing ugovora

Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing, u prvom kvartalu 2020. bilježe smanjenje za 34,6%, odnosno 9,2%.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu ove godine najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 297,3 miliona KM, koje čine 88,6% ukupne pasive. U odnosu na kraj 2019. ove obaveze su povećane za 11 miliona KM ili 3,8%. Prema ugovorenoj ročnosti, obaveze po dugoročnim kreditima čine 61,1% ukupnih obaveza po uzetim kreditima, dok kratkoročne obaveze po uzetim kreditima čine 38,9%, koje se odnose na jedno lizing društvo.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju marta 2020. iznosio je 30,3 miliona KM, što čini 9% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u odnosu na kraj 2019. godine povećan je za 0,8 miliona KM ili 2,8%.
Lizing sistem u FBiH čini pet lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je na kraju marta 2020. godine bilo ukupno 115 zaposlenih, što je u odnosu na kraj 2019. više za tri zaposlena ili 2,7%.
Prema kvartalnim podacima, na nivou lizinga sektora u FBiH na svakog zaposlenog odnosilo se 2,9 miliona KM aktive, što je gotovo na istom nivou kao i na kraju 2019. godine.