Dozvola za izgradnju vjetroelektrane VE Škadimovac u Glamoču

0
246
Gradnja VE je planirana na planinskom području brda Škadimovac, na području općine Glamoč

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim se usvaja Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i daje prethodna saglasnost ovom federalnom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu RWP Vitorog d.o.o. Glamoč, za izgradnju vjetroelektrane VE Škadimovac.
Premijer Federacije BiH zadužen je da ovu informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, a kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.
Ova vjetroelektrana bi trebala biti instalisane nazivne snage 110 MW (22X5 MW), odobrene snage priključenja 110 MW (22X5 MW), te planirane godišnje proizvodnje električne energije od 320 GWh. Njena gradnja je planirana na planinskom području brda Škadimovac, na području općine Glamoč.