Drvni sektor u ukupnom bh. izvozu ima 12 posto udjela

0
1101
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

Više od pola državnih šuma je certificirano, navodi se u Informaciji o koordinaciji i usklađivanju procedura za ispunjavanje međunarodnih obaveza i trgovinskih standarda u vezi sa Uredbom o drvetu Evropskog parlamenta i Vijeća (EU br. 995/2010) o utvrđivanju obaveza privrednih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drveta koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici.
Prema Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, šest javnih šumsko-privrednih preduzeća posjeduje FSC FM / COC certifikate, dok su ostala preduzeća u fazi pripreme za certificiranje šuma ili planiraju ući u ovaj proces.
Certificiranje državnih šuma u BiH evidentno je dovelo do rasta izvoza drvnog sektora koji ostvaruje pozitivni trgovinski bilans i u ukupnom bh. izvozu učestvuje sa 12%. Ovaj sektor izvozno je orijentiran i ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni sa stalnim trendom povećanja izvoza i ubraja se u najznačajnije izvoznike BiH.
U 2016. godini izvoz državnog sektora iznosio je 1.188.865.450 KM, što je za 12,1% više u odnosu na 2015. godinu, a u 2017. godini povećan je za 9,2% i dosegao je 1.297.918.763 KM.