Dunav osiguranje Banja Luka zbog pokrića gubitaka smanjilo osnovni kapital za 3,31 milion KM

0
1190
Prihodi Dunav osiguranja u prvom polugodištu 2021. porasli su 8,2 posto, na 13,35 miliona KM

Skupština akcionara Dunav osiguranja a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj 19. juna ove godine (natpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara) donijelo odluku o smanjenju osnovnog kapitala, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dunav osiguranje Banja Luka je na dan donošenja ove odluke u sudskom registru Okružnog privrednog suda Banjaluka imalo registrovan osnovni kapital u iznosu 20.435.700 KM, koji se sastoji od 204.357 redovne akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
Novom odlukom akcionara ovog osiguavajućeg društva osnovni kapital Dunav osiguranja smanjuje se za 3.310.900 KM. Smanjenje kapitala je, kako se navodi u odluci, doneseno zbog – pokrića dijela gubitka do visine kapitala (zaključno sa 31.12.2017. godine) u iznosu 3.310.850 KM, te formiranja zakonskih rezervi u iznosu 50 KM.
Nakon smanjenja osnovni kapital Dunav osiguranja a.d. Banja Luka iznosi 17.124.800 KM i sastoji od 171.248 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
Smanjenje osnovnog kapitala Dunav osiguranja vršiće se po redovnom postupku, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, smanjenjem broja akcija, tj. povlačenjem i poništavanjem postojećih redovnih akcija Društva i njihovom zamjenom za akcije iz nove emisije, pri čemu će se poštovati princip ravnopravnosti akcionara iste klase. Kako je navedeno, po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Dunav osiguranja će emitovati 13. emisiju akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, i to:
171.248 redovnih akcija, klase ‘A’, sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti 17.124.800 KM.
Nakon izvršenog smanjenja akcionarima pripada broj akcija iz nove emisije (učešće u novom, smanjenom kapitalu) srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva koje imaju na dan presjeka, navode iz Dunav osiguranja.