Dvije dionice na Koridoru 5c i brza cesta Prača – Goražde od javnog interesa za FBiH

0
329
Izgradnja brze ceste Prača - Goražde i dvije dionice Koridora 5C proglašeni javnim interesom FBiH

Federalna vlada donijela je, na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija, tri odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju cestovne infrastrukture. Riječ je o dvije dionice autoceste na Koridoru 5c i brzoj cesti Prača – Goražde.
Tako je Vlada utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug na Koridoru 5c, dužine 14,2 kilometara od javnog interesa za FBiH. Donesena je i odluka kojom je utvrđeno da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug – tunel Kvanj na Koridoru 5c, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.
Također je obrazloženo da je završen postupak eksproprijacije na poddionici tunel Kvanj – Buna, dok na poddionici Mostar jug – Tunel Kvanj on nije okončan, jer je došlo do izmjene projektnog rješenja. Stoga je donošenje današnje odluke za ovu dionicu bilo potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici. Na dionici autoceste Mostar sjever – Mostar jug potrebno je pokrenuti postupak eksproprijacije.
Trećom odlukom je utvrđeno da je izgradnja brze ceste Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde), u dužini od 18,4 km, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, od javnog interesa za Federaciju BiH. Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, te je ovu odluku bilo potrebno donijeti radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.
Današnjim odlukama utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih infrastrukturnih objekata, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.
Sredstva za realizaciju odluka osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa Trogodišnjim planom poslovanja za 2022 – 2024. godina.