Elektroprivreda BiH će graditi solarne elektrane u Banovićima i Brezi

0
276
Solarna elektrana gradiće se na lokalitetu površinskog kopa Rudnika uglja Banovići

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informacije i dala prethodne saglasnosti Ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za izgradnju dvije fotonaponske elektrane na području Banovića i Breze.
Riječ je o fotonaponskoj elektrani Banovići Selo, instalisane nazivne snage 8,36 MW, odobrene snage priključenja 8,36 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 12,5 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu rekultivisanog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Banovići.
Na lokalitetu završenog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Breza planirana je izgradnja fotonaponske elektrane Gornja Breza, instalisane nazivne snage 15 MW, odobrene snage priključenja 15 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 21,9 GWh.
U informacijama je, između ostalog, navedeno da bi se izgradnjom fotonaponskih elektrana Banovići Selo i Gornja Breza, pored prihoda, ostvarilo i smanjenje emisija CO2 u proizvodnom portfoliu JP Elektroprivreda BiH u iznosu većem od 300.00 t CO2, odnosno 500.000 t CO2, računajući koeficijent emisije TE JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Također, ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO2, NOx i čvrstih čestica.
Implementacijom projekta iskoristile bi se raspoložive rudničke površine, stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mjesta i angažman domaćih resursa kod izgradnje objekta. Benefit je i diverzifikacija djelatnosti u okviru Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te povećanje proizvodnje električne energije na bazi obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfoliju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.