Evropska komisija donosi odluku je li bankarski regulatorni okvir u BiH usklađen sa EU

Institucionalni i regulatorni okvir za bankarski sektor u BiH (RS i FBiH), ocijenjen je kao napredan, usklađen i uređen prema pravilima koja se primjenjuju i u EU

0
366
Očekuje se da će EK do kraja godine donijeti odluku o usklađenosti regulatornog okvira za bankarstvo u BiH

U skladu sa informacijama dostupnim na službenoj internet stranici Evropske komisije, do kraja 2021. godine očekuje se odluka Evropske komisije (EK) kojom se potvrđuje ekvivalentnost supervizorskog i regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini u odnosu na Uredbu (EU) broj 575/2013 Evropskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investiciona društva (CRR) i Direktivu broj 2013/36/EU 2013 Evropskog parlamenta i vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicionim društvima (CRD).
Konačna odluka EK predstavlja dostizanje strateškog cilja koji je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu, bankarski sistem, privredu i građane. U periodu od 2017. godine do danas, entitetske agencije za bankarstvo u RS i FBiH sprovele su ključne strateške aktivnosti na usklađivanju regulatornog i supervizorskog okvira sa relevantnim uredbama i direktivama EU.
Postupak procjene ekvivalentnosti uključivao je detaljne preglede, koordinaciju i dokumentovanje zahtjeva u skladu sa principima koje propisuje EK i Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Direktne kontrolne aktivnosti i provjere od strane EBA-e sprovedene su u drugoj polovini 2019. godine, a što je uključivalo i posjete agencijama za bankarstvo od strane vodećih stručnjaka po pitanju supervizije i regulatornog okvira. Nažalost, pandemija virusa Covid-19 dovela je do usporavanja aktivnosti tokom 2020. godine i posvećenosti pitanjima zaštite privrede i građana. Intenzivne aktivnosti EBA-e i EK nastavljene su u 2021. godini.
Koordinacija aktivnosti od strane entitetskih agencija za bankarstvo imala je podršku entitetskih ministarstava finansija, Udruženja banaka u BiH, banaka, Centralne banke BiH i značajnih privrednih subjekata koji su obuhvaćeni posjetama i kontrolama od strane EBA-e.
Rezultati procjena ekvivalentnosti su dalekosežni i uključuju razumijevanje da li je stepen primjene regulatornog i supervizorskog okvira u BiH, odnosno entitetima RS i FBiH, takav da osigurava efekte koji su identični onima u EU.
Provjere i potvrde sprovode se u važnim segmentima kao što su: efikasna i adekvatna zaštita deponenata i potrošača – korisnika finansijskih usluga, stabilnost i integritet domaćeg finansijskog sistema, saradnja između različitih učesnika finansijskog sistema, uključujući regulatore i supervizore, pravilne primjene i sprovođenje relevantnih međunarodno dogovorenih standarda, koji su preuzeti iz zakonodavstva EU i dr.
Posebno se izdvaja provjera i potvrda nezavisnog i efikasnog nadzora. U ovom segmentu, institucionalni i regulatorni okvir za bankarski sektor u RS i FBiH, uvažavajući i specifičnosti uređenja BiH, ocjenjuje se kao napredan, usklađen i uređen prema pravilima koja se primjenjuju i u EU. Status i značaj naših institucija u budućoj saradnji sa relevantnim institucijama EU se mijenja, što ima izuzetan značaj u procesima pridruživanja EU.
Ekvivalentnost u segmentima supervizije i regulatornog okvira za bankarski sistem ima poseban značaj kod ostalih procjena i potencijalne dugoročne efekte na BiH i entitete, procjene rejtinga, pondere rizika za izračunavanje kapitalnih zahtjeva za pokriće bankarskih rizika, nivoe kamatnih stopa, sigurnosti ulaganja i dr. Ispunjenje najvažnijeg strateškog cilja postavlja nove zahtjeve na održavanju usklađenosti i stabilnosti bankarskog sistema.