FBA: Banke moraju uključiti rezerve za kreditne gubitke u osnovni kapital

0
6095
Vlada FBiH usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2023.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je na sjednici održanoj 8. novembra 2018. usvojio Odluku o uslovima za uključivanje formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovan osnovni kapital banke, koja će u skoro vrijeme biti objavljena u ‘Službenim novinama Federacije BiH’.
Ovom odlukom propisani su uslovi koje banke u Federaciji BiH moraju ispuniti da bi rezerve za kreditne gubitke bile priznate kao stavka redovnog osnovnog kapitala u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke (Službene novine Federacije BiH, broj: 81/17), a koje je formirala u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka (Službene novine Federacije BiH, broj: 85/11 – prečišćeni tekst, 33/12 i 15/13), saopćeno je iz FBA.
Banke su, kako se navodi, dužne uključiti formirane rezerve za kreditne gubitke u redovan osnovni kapital banke, nakon što prethodno dostavi Agenciji odluku skupštine banke o uključenju formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovan osnovni kapital, odnosno rasporedu formiranih rezervi u odgovarajuću stavku redovnog osnovnog kapitala u skladu sa članom 6. stav (1) Odluke o izračunavanju kapitala banke, te da iznos formiranih rezervi za kreditne gubitke prethodno umanji za sve predvidive troškove u skladu sa primjenjivim računovodstvenim okvirom, saopćeno je iz FBA.