FBiH: 2,7 miliona KM za sanacije šteta, utopljavanje objekata i zaštitu spomenika

U posljednjih pet godina za sanacije šteta, utopljavanje objekata i zaštitu nacionalnih spomenika raspodijeljeno gotovo 12 miliona KM

0
635
Za projekte sanacija šteta od klizišta i poplava u zadnjih 5 godina izdvojeno 6,3 miliona KM

Tri odluke o programima utroška ukupno 2,7 miliona KM iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH odobrenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja bit će ove sedmice objavljene u ‘Službenim novinama Federacije BiH’, a potom slijedi i objava javnih poziva. Sredstava će biti raspodijeljena za programe i projekte u skadu sa općim i posebnim kriterijima.
Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta i za utopljavanje zgrada s ciljem uštede energije planirano po 1,3 miliona KM, dok je za zaštitu nacionalnih spomenika određeno 100.000 KM.
“Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zadovoljno dosadašnjim rezultatima i svake godine imamo sve veći broj onih koji se prijavljuju na javne pozive“, kaže federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.
U posljednjih pet godina su Vlada FBiH i nadležno ministarstvo za ove namjene raspodjelili ukupno 11.839.000 KM. Konkretno, za projekte i programe sanacija šteta od klizišta i poplava 6.350.000 KM, zaštitu nacionalnih spomenika 604.000 KM i 4.885.000 KM za utopljavanje objekata.
Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 1,1 milion će biti raspodijeljen kroz jedanaest odabranih programa/projekata u pojedinačnim iznosima od 100.000 KM, dok će 200.000 KM bit interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uredenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i finansijskim planovima, u skladu sa zadanom svrhom programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredvidenosti i specifičnosti programa/projekata.
Interventna sredstva će bit dodijeljena po zahtjevima kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležne službe ili stručne komisije dostaviti na konačnu odluku Federalnom ministru prostornog uredenja.
Podsjetimo da su poplave u maju 2014. godine aktivirale više od 3.000 klizišta, uzrokujući štete na više od 2.000 stambenih jedinica.
Zainteresovani za sredsva iz ove odluke, pored općih, morat će zadovoljiti i posebne kriterije, među kojim su broj i namjena ugroženih objekata i infrastrukture, doprinos projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture…
Četiri projekta za zaštitu nacionalnih spomenika izabrana javnim pozivom bit će finansirana sa po 20.000 KM, a isti iznos je predviđen za interventna sredstva.
Jedan od općih uslova za prijavu na ovaj javni oglas je da je riječ o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH proglašen nacionalnim spomenikom BiH, ili da je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika. Posebni kriteriji, između ostalog, prednsost daju nacionalnim spomenicima s većim postotkom oštećenja, 50 ili više posto, kao i onim s većim postotkom izvršenja radova.
Kad je u pitanju raspodjela 1,3 miliona KM za utopljavanje zgrada, Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uredenja da 50.000 KM udruži sa sredstvima Caritasa Švicarske za realizaciju projekta ‘Educiranje učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnja sistema koji koriste OIE u školskim objektima u FBiH’. Tako će javni poziv bit obavljen za 22 projekta u vrijednosti od po 50.000 KM, a preostalih 150.000 KM predstavlja interventna sredstva.
Predmet ovog javnog poziva bit će programi/projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade, a opći kriteriji, između ostalog, propisuju i uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa.
Svi korisninci će u roku od 15 dana od završetka programa/projekta dostavljati izjave o namjenskom utrošku sredstava, a ukoliko u ovoj godini ne utroše sva odobrena sredstva, dužni su dostaviti izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvadka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.6. naredne godine.
Nadzor, evaluaciju učinaka i provjeru programskog utroška sredstava vršit će stručna komisija Federalnog ministarstva prostornog uredenja, koje izvještaj o utrošenim sredstvima dostavlja Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.