FBiH: Banke u 2018. povećale dobit za 6,4%, na 255,4 miliona KM

0
2390
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH u 2018. godini je, prema nerevidiranim izvještajima banaka, poslovao s dobiti od 255,4 miliona KM, što je za 15,4 miliona KM ili 6,4 posto više u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna neto dobit banaka u FBiH lani je iznosila 290,1 miliona KM (14 banaka), dok je neto gubitak od 34,7 miliona KM imala Ziraatbank BH, koja je 2017. imala neto dobit od 2,6 miliona KM.
Iskazani gubitak na nivou sektora u 2018. u odnosu na godinu ranije veći je za 27,5 miliona KM, pri čemu su u prethodnoj godini gubitak iskazale dvije banke u ukupnom iznosu od 7,3 miliona KM, koje su na kraju 2018. iskazale dobit u ukupnom iznosu od 5,3 miliona KM, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Inače, u FBiH je u 2018. poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.
Ukupna neto aktiva banaka u FBiH u 2018. Je iznosila 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3 posto je veća u odnosu na 2017. godinu.
Krediti, sa učešćem od 64,8 posto u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na 2017. u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7 posto, tako da na kraju 2018. iznose 14,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6 posto, tako da na kraju 2018. iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8 posto, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8 posto i na kraju 2018. iznosili su 6,8 milijardi KM.
Učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7 na 8,5 posto, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,6%, a učešće NPL-ova kod stanovništva 6,2%.
Novčana sredstva iznose 6,6 milijardi KM ili 29,8% ukupne aktive i veća su za 0,8 milijardi KM ili 13,7% u odnosu na 2017. godinu.
Ulaganja u vrijednosne papire na kraju 2018. iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%.
Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM.
Ukupni kapital banaka u FBiH na kraju 2018. Iznosio je 3,0 milijarde KM, od čega dionički kapital 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6% u odnosu na 2017. godinu. Regulatorni kapital iznosi 2,5 milijardi KM i povećan je za 220,3 miliona KM ili 9,5% u odnosu na kraj 2017. godine.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na kraju 2018. iznosi 17,5% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%. Ta stopa je za 2 procentna poena veća u odnosu na 2017. kao rezultat primjene izmijenjenog regulatornog okvira, poslovnog rezultata banaka i ostalih usklađivanja koja su u vezi sa primjenom MSFI.