FBiH: Dobit banaka u prvom kvartalu 2021. porasla 8,9%, na 79 miliona KM

Ukupni prihodi banaka u FBiH u prvom kvartalu 2021. iznosili su 290,8 miliona KM i manji su za dva miliona KM ili za 0,7% u odnosu na isti period prošle godine

0
1144
Neto dobit u prvom kvartalu 2021. je iskazalo 14 banaka, dok je gubitak imala jedna banka (Izvor: FBA)

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prva tri mjeseca 2021. godine ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 79 miliona KM, što je za 6,5 miliona KM ili 8,9% više nego u istom periodu 2020. godine. Neto dobit je iskazalo 14 banaka, dok je gubitak iskazala jedna banka, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema izvještajnim podacima 15 komercijalnih banaka u FBiH (isti broj kao i na kraju 2020. godine), u prvom kvartalu 2021. godine na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH ostvareni su ukupni prihodi od 290,8 miliona KM i u odnosu na isti period prošle godine smanjeni su za dva miliona KM ili za 0,7%.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 58,9%, dok operativni prihodi učestvuju sa 41,1%. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 1,9 procentnih poena, koliko iznosi povećanje učešće operativnih prihoda. Ukupni kamatni i slični prihodi su u posmatranom periodu zabilježili smanjenje od 6,8 miliona KM ili 3,8%.
U prvom tromjesečju 2021. ukupni rashodi banaka u FBiH iznosili su 211,4 miliona KM i manji su za 8,3 miliona KM ili 3,8% u odnosu na isti period lani.
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH na kraju marta 2021. godine iznosila je 24,5 milijardi KM i za 130,6 miliona KM ili 0,5% je veća u odnosu na kraj 2020. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 67,7 miliona KM ili 2,2% više u odnosu na kraj 2020. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Učešće ukupnog kapitala u izvorima na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 12,8%.
Stopa finansijske poluge (odnos osnovnog kapitala i ukupne izloženosti banke) na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 10,1%, koliko je iznosila i na kraju 2020. godine.
Na kraju marta 2021. godine ukupno odobreni krediti iznosili su 15,3 milijarde KM i veći su za 88,2 miliona KM ili 0,6% nego na kraju 2020. godine. Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,7%, ostvarili su povećanje od 0,6% i iznose 7,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,3%, ostvarili su također stopu rasta od 0,6% i iznose osam milijardi KM.
Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 31.03.2021. godine iznosi 970,9 miliona KM i čini 6,3% ukupnog kreditnog portfolija, a smanjen je za 11,9 miliona KM ili 1,2% u odnosu na kraj prethodne godine, najvećim dijelom zbog izvršenog računovodstvenog i trajnog otpisa, kao i posebnih mjera koje je FBA poduzimala u prošloj godini.
Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 520,4 miliona KM ili 6,5%, što je za 0,3 procentna poena manje u odnosu na kraj 2020. godine. Za sektor stanovništva NPL iznosi 450,5 miliona KM ili 6,2%, što je za 0,2 procentna poena veće u odnosu na kraj 2020. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Depoziti iznose 19,8 milijardi KM, sa učešćem od 80,7% u ukupnoj pasivi. U odnosu na kraj 2020. veći su za 144,7 miliona KM ili 0,7%. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka iznose 10,2 milijarde KM i povećani su za 270,8 miliona KM ili 2,7%, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenje građana u bankarski sistem.
Uzeti krediti iznose 772,9 miliona KM, sa učešćem od 3,2% u ukupnoj pasivi i smanjeni su za 39 miliona KM ili 4,8% u odnosu na kraj 2020. godine.
U 15 komercijalnih banaka u FBiH je na kraju marta 2021. godine bilo zaposleno ukupno 6.452 radnika, što je za 70 radnika manje u odnosu na kraj 2020. godine.