FBiH: Dobit banaka u prvom polugodištu porasla 42,8%, na 150,7 miliona KM

Ukupni polugodišnji prihodi banaka ostvareni su u iznosu od 599 miliona KM i veći su za 21,2 miliona KM ili za 3,7% u odnosu na isti period prošle godine

0
1080
Ukupni polugodišnji prihodi banaka sa sjedištem u FBiH iznosili su oko 588,34 miliona KM

Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH iskazan je u prvom polugodištu 2021. pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 150,7 miliona KM, što je za 45,2 miliona KM ili 42,8% više u odnosu na isti period 2020. godine (105,5 miliona KM) kada je pandemija značajnije uticala na profitabilnost banaka.
Sve komercijalne banke (15) sa sjedištem u FBiH su iskazale pozitivan finansijski rezultat za prvo polugodište 2021. godine, navodi Agencija za bankarstvo FBiH (FBA).
Ukupni polugodišnji prihodi banaka ostvareni su u iznosu od 599 miliona KM i veći su za 21,2 miliona KM ili za 3,7% u odnosu na isti period prošle godine.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 57,7%, dok operativni prihodi učestvuju sa 42,3%. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 2,8 procentnih poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda. Ukupni kamatni i slični prihodi su u posmatranom periodu zabilježili smanjenje od 4,2 miliona KM ili 1,2%.
Ukoliko se posmatra sektorska struktura ostvarenih kamatnih prihoda, najveći dio odnosi se na prihode od stanovništva (61,5%), iako krediti stanovništvu čine 46,5% ukupnog kreditnog portfolija bankarskog sektora FBiH, zbog većih prosječnih NKS, koje za stanovništvo iznose 5,38%, a za privredu 2,45%. Od ukupnih kamatnih prihoda, na prihode od privatnih preduzeća odnosi se 29,3%, od vladinih institucija 4,8%, a od javnih preduzeća 1,7%.
Prema izvještajnim podacima banaka, ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2021. godine iznose 447,3 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine manji su za 25,1 milion KM ili 5,3%.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH krajem juna 2021. iznosila je 25 milijardi KM i za 606,7 miliona KM ili 2,5% je veća u odnosu na kraj 2020. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3,2 milijarde KM, što je za 142,7 miliona KM ili 4,7% više u odnosu na kraj 2020. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.06.2021. godine iznosi 18,9% i neznatno je manja u odnosu na kraj 2020. godine. Ostale stope kapitala (stopa redovnog osnovnog kapitala i osnovnog kapitala) na nivou bankarskog sektora FBiH iznose 18,1%.
Stopa finansijske poluge (odnos osnovnog kapitala i ukupne izloženosti banke) na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 10% i manja je za 0,1 procentni poen u odnosu na kraj 2020. godine.
Prema podacima banaka u FBiH, zaključno s krajem 2021. ukupni krediti su iznosili 16,1 milijardu KM i veći su za 805,2 miliona KM ili za 5,3% u odnosu na kraj 2020. godine.
Krediti odobreni stanovništvu iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 46,5%, u odnosu na kraj 2020. godine povećani su za 181,8 miliona KM ili za 2,5%, dok su krediti odobreni pravnim licima, koji iznose 8,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 53,5%, u odnosu na kraj 2020. godine ostvarili povećanje od 623,4 miliona KM ili 7,8%.
Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 30.06.2021. godine iznosi 969,6 miliona KM i čini 6% ukupnog kreditnog portfolija, i smanjen je za 13,3 miliona KM ili 1,4% u odnosu na kraj 2020. godine.
Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 20,2 milijarde KM, sa učešćem od 80,8% u ukupnoj pasivi. U odnosu na kraj 2020. godine, veći su za 531,2 miliona KM ili 2,7%. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka iznose 10,3 milijarde KM i povećani su za 375,6 miliona KM ili 3,8%, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenje građana u bankarski sistem.
Banke u FBiH na kraju juna ove godine imale su ukupno 6.458 zaposlenih, što je za 64 radnika manje u odnosu na kraj 2020. godine.