FBiH: Dobit lizing sektora na polugodištu 1,7 miliona KM

Dobit lizing društava u FBiH u prvom polugodištu je povećana za 21,3 posto. Četiri lizing društava iskazala su dobit od 2,3 miliona KM, dok su tri lizing društva iskazala gubitak od 595 hiljada KM

0
2937
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Lizing društva u Federaciji BiH ostvarila su u prvom polugodištu 2017. dobit u iznosu od 1,7 miliona KM, što je povećanje za 300 hiljada KM ili 21,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
Od toga su četiri lizing društava iskazala su dobit od 2,3 miliona KM, dok su tri lizing društva iskazala gubitak od 595 hiljada KM, od čega je jedno lizing društvo iskazalo negativan finansijski rezultat u iznosu 525 hiljada ili 88,2 posto, podaci su Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) koje nadzire i rad lizing društava.
Ukupni kapital lizing društava na kraju juna 2017. godine je iznosio 44,4 miliona KM. U poređenju sa krajem 2016. godine, kapital je smanjen za 2 miliona KM ili 4,3 posto. Ipak, svih sedam lizing društava je iskazalo ukupan iznos kapitala iznad minimalnog iznosa propisanog zakonskim odredbama, navodi se u informaciji FBA o leasing sistemu Federacije BiH na kraju prvog polugodišta 2017.
Bilansna suma lizing društava u FBiH na kraju juna 2017. iznosila je 410,4 miliona KM, što je za 11,1 miliona KM ili 2,6 posto manje u odnosu na kraj 2016. godine. Kod jednog lizing društva evidentan je porast bilansne sume u iznosu od 17,8 milona KM, dok je kod šest lizing društva zabilježen pad bilansne sume u ukupnom iznosu od 28,9 miliona KM, od čega se na jedno lizing društvo, koje je obustavilo zaključivanje novih lizing ugovora odnosi 18,3 miliona KM ili 63,1 posto.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga u toku prve polovine 2017. iznosila je 78,4 miliona KM i veća je za 10,3 miliona KM ili 15,1% u odnosu na isti period prethodne poslovne godine. Broj novozaključenih lizing ugovora u istom periodu je iznosio 1.897, a što je za 262 ugovora ili 16% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupna prosječna nominalna kamatna stopa za ugovore finansijskog lizinga zaključene u prvoj polovini 2017. iznosila je 3,4% za kratkoročne i 4,7% za dugoročne ugovore, dok je efektivna kamatna stopa za kratkoročne ugovore iznosila 5,6%, a za dugoročne 7,3% na godišnjem nivou.
Ukupna ponderisana nominalna kamatna stopa je iznosila 4,7%, a efektivna 7,3% na godišnjem nivou. U poređenju sa istim periodom prethodne godine kada je iskazana ukupna ponderisana nominalna kamatna stopa od 5,1% i efektivna od 8,3% na godišnjem nivou, evidentan je nastavak trenda pada kamatnih stopa.
Posmatrano prema vrsti korisnika lizinga, u strukturi novozaključenih lizing ugovora dominiraju ugovori zaključeni sa pravnim licima (94,3% od ukupnog volumena novozaključenih ugovora, dok se u strukturi finansiranja prema predmetu lizinga 40,1% odnosi na finansiranje putničkih vozila).
Ukupni kapital lizing društava je na kraju juna 2017. iznosio 44,4 miliona KM i smanjen je za 2 miliona KM ili 4,3% u odnosu na kraj 2016. godine. Kod četiri lizing društva je došlo do povećanja ukupnog kapitala u iznosu od 1,2 miliona KM, dok je kod tri lizing društva smanjen kapital u iznosu od 3,2 miliona KM od čega se na jedno lizing društvo odnosi 2,8 miliona ili 87,2%. Sva lizing društva su iskazala ukupan iznos kapitala veći od minimalnog iznosa (250 hiljada KM) propisanog odredbama Zakona o lizingu.