FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora 16 miliona KM u prva tri kvartala 2019.

Mikrokreditna društva su iskazala neto dobit od 3,8 miliona KM, a mikrokreditne fondacije 12,2 miliona KM

0
5998
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u periodu januar-septembar 2019. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16 miliona KM, što je neznatno manje (za 0,2 miliona KM ili -0,9%) u odnosu na isti period 2018. godine, kada je iznosio 16,2 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Podsjetimo, u FBiH posluje 14 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondacija (MKF – neprofitne organizacije) i tri mikrokreditna društva (MKD – profitne organizacije), od kojih jedno MKD (Credo centar d.o.o. Mostar) koje je dozvolu dobilo u trećem kvartalu 2019. još uvijek nije počelo sa radom.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koje nadzire i rad mikrokreditnog sektora, MKD su u prva tri kvartala 2019. iskazala neto dobit u iznosu od 3,8 miliona KM, što je za 0,3 miliona KM ili za 7,7% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Od dva novoosnovana MKD, jedno (MKD Credo centar Mostar) još uvijek nije otpočelo sa poslovnim aktivnostima, a drugo MKD (IuteCredit BH Sarajevo) koje je u drugom kvartalu 2019. počelo sa poslovnim aktivnostima je iskazalo gubitak u iznosu od 1 milion KM.
U prva tri kvartala 2019. MKF su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12,2 miliona KM, što je za 0,2 miliona KM ili 1,4% više u odnosu na isti period 2018. godine. U posmatranom periodu ukupni prihodi MKF su veći za 1,7 miliona KM ili 3,1%, pri čemu su kamatni i slični prihodi veći za 1,8 miliona KM ili 3,8%, a operativni prihodi su manji za 0,1 milion KM ili 2,7%. Analitički posmatrano, jedna MKF je iskazala gubitak, dok su ostale MKF iskazale dobit.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. je 18,3%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 3,30%, što je u skladu sa propisanim.
Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH ukazuju na rast ukupne aktive, mikrokreditnog portfolia, broja zaposlenih i ukupnog kapitala.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.09.2019. godine iznosi 622,6 miliona KM i za 42,3 miliona KM ili 7,3% je veća u odnosu na kraj 2018. godine. Stopa rasta ukupne aktive MKD je 5,7%, a MKF 7,8%.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 493,4 miliona KM, što čini 79,3% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i veći su za 39,4 miliona KM ili 8,7% u odnosu na kraj 2018. godine. Stopa rasta neto mikrokredita u MKD je 3,1%, dok je na nivou MKF stopa rasta 11,0% u odnosu na kraj 2018. godine.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.09.2019. iznose 299,2 miliona KM, sa učešćem od 48,1% u ukupnoj pasivi i veće su za 19,5 miliona KM ili 7,0% u odnosu na kraj 2018. godine. Rast kreditnih obaveza MKD je 1,6%, a MKF 10%.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. iznosio je 289,1 milion KM ili 46,4% ukupne pasive i veći je za 16,2 miliona KM ili 5,9% u odnosu na kraj 2018. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 11,1%, a MKF 5,1%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Na kraju trećeg kvartala 2019. godine u mikrokreditnom sektoru FBiH bilo je zaposleno 1.510 osoba, što je u odnosu na kraj 2018. više za 47 ili 3,2%.