FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u prvom kvartalu 4,4 miliona KM

U prvom tromjesečju ove godine, od ukupno 11 mikrokreditnih fondacija, osam je imalo višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4,39 miliona KM, dok su tri MKF imale manjak prihoda u iznosu od 26 hiljada KM

0
3713
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Autor: M.P. / Profitiraj.ba

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH u prvom tromjesečju 2017. godine poslovao je s dobiti u iznosu od 4,40 miliona KM, što je za blizu 1,13 miliona ili 34 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH koja nadzire i rad mikrokreditnih organizacija (MKO).
U periodu januar-mart 2017. godine, od ukupno 11 mikrokreditnih fondacija (MKF), osam je ostvarilo višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od blizu 4,39 miliona KM, dok su tri mikrokreditne fondacije (Sani, Melaha i Prva islamska MKF) ostvarile manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 26 hiljada KM. U istom periodu, jedno mikrokreditno društvo (MKD EKI) ostvarilo je neto dobit u iznosu od 38 hiljada KM (Q1 2016: 202 hiljade KM neto dobiti).
Što se tiče operativne održivosti, od 12 MKO, pet MKF i jedno MKD mogu iz ostvarenih redovnih prihoda pokriti rashode.
Bilansna suma MKO sa 31.03.2017. godine iznosi 442,3 miliona KM, od čega se na MKF odnosi 405,3 miliona KM ili 91,6%, a na MKD 37 miliona KM ili 8,4%. Bilansna suma na kraju prvog kvartala 2017. bila je veća za 2,1 milion KM u odnosu na kraj 2016. godine.
Kreditni portfolio je povećan za 2% uz neznatno pogoršanje pokazatelja kvalitete, također je ostvaren i realan rast zaposlenih (3%), kapitala (2%), dok su se obaveze po uzetim kreditima zadržale na približno istom nivou u posmatranom periodu.
Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa krajem marta 2017. godine, iznosili su 384,1 milion KM i čine 87% ukupne aktive MKO, te su veći za 2% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 380,5 miliona KM i veći su za 2% u odnosu na stanje na kraju 2016. godine. Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (33%), stambenih potreba (20%) i ostalog (20%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.
Mikrokreditne organizacije smanjile su efektivnu kamatnu stopu na ukupne mikrokredite, pa su tako na kraju prvog kvartala 2017. prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite iznosile 24,90%, te su u odnosu na četvrti kvartal 2016. ostvarile pad od 0,74 procentna poena.
U poređenju s krajem 2016. godine, mikrokreditni portfolio u prva tri mjeseca 2017. bilježi rast od 2% (6,2 miliona KM), ali iskazuje blago pogoršanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.
Ukupni kapital MKO na kraju prvog kvartala 2017. iznosio je 212,1 milion KM ili 48% ukupne pasive MKO koji je veći za 4,5 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj prethodne godine, od čega je kapital MKF iznosio 208,6 miliona KM ili 98,3%, a kapital jednog MKD 3,5 miliona KM ili 1,7%.
U Federaciji BiH je na kraju prvog kvartala 2017. godine dozvolu za rad Agencije ima 12 MKO, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i 1 MKD (profitna organizacija).